23/10/2006 | 3404 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3948/TCT-HTQT
 V/v: thuế nhà thầu phải nộp

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty liên doanh tnhh kho xăng dầu ngoại quan vân phong

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 39/VPT ngày 28/9/2006 của Công ty liên doanh TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong (sau đây gọi là Công ty) đề nghị hướng dẫn thực hiện kê khai, nộp thuế đối với các vấn đề có liên quan đến thuế của Công ty và các bên có liên quan phù hợp với Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore (dưới đây gọi là "Hiệp định"). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc áp dụng nội luật:

Theo quy định tại Điểm 1, Mục I, phần A, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính: "Tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam… Việc kinh doanh được tiến hành trên cơ sở hợp đồng, hoặc thỏa thuận, hoặc cam kết với tổ chức cá nhân Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài khác đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam" là đối tượng áp dụng của Thông tư số 05/2005/TT-BTC.

Như vậy, cả hai hợp đồng của Công ty ký với Công ty tư vấn Singapore đều thuộc diện nộp thuế theo quy định của Thông tư số 05/2005/TT-BTC.

Cụ thể các loại thuế như sau:

- Thuế GTGT: mức thuế suất 10% (đối với hoạt động tư vấn và cung cấp dịch vụ thiết kế) theo quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Thuế TNDN: thuế suất thuế TNDN là 28% đối với trường hợp Công ty tư vấn thực hiện chế độ kế toán Việt Nam; thuế suất thuế TNDN là 5% trên doanh thu chịu thuế đối với trường hợp Công ty tư vấn không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam.

2. Về việc áp dụng Hiệp định:

Theo tinh thần của công văn số 39/VPT của Công ty thì các công việc của hai hợp đồng trên "sẽ phải thực hiện tại Việt Nam" và "vẫn thông qua công ty tư vấn con hoặc Văn phòng tại Việt Nam". Như vậy, các công việc của hai hợp đồng đều được thực hiện thông qua văn phòng tại Việt Nam.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 (Cơ sở thường trú) của Hiệp định thì văn phòng đại diện của Công ty tư vấn nước ngoài (Singapore) tại Việt Nam được coi là có cơ sở thường trú ở Việt Nam. Vì vậy, Công ty có nghĩa vụ kê khai và nộp các Khoản thuế (tại Việt Nam) liên quan đến thu nhập phát sinh tại Việt Nam của cơ sở thường trú theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Về việc kê khai và nộp thuế của Công ty, Công ty tư vấn và các chuyên gia làm việc cho dự án của Công ty tư vấn:

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế Khánh Hòa để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Khánh Hòa;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, ĐTNN, HTQT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3948/TCT-HTQT, CONG VAN 3948 2006, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI