29/04/2008 | 3547 Lượt xem |

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3876/NHNN-KTTC   
V/v tính và hạch toán lãi phải thu đối với các TCTD.

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Các Tổ chức tín dụng

Để áp dụng nhất quán phương án tính và hạch toán lãi dự thu từ hoạt động tín dụng, sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện tính và hạch toán lãi dự thu như sau:

Tổ chức tín dụng được hạch toán số lãi phải thu phát sinh trong kỳ vào thu nhập đối với các khoản nợ được phân loại vào Nợ nhóm 1 - Nợ đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng;

Lưu ý: TCTD không tính và hạch toán lãi phải thu đối với các khoản nợ đã điều chỉnh kỳ hạn trả nợ do đã phải trích lập dự phòng rủi ro cụ thể!

Trên đây là hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về việc tính và hạch toán lãi phải thu trong hoạt động tín dụng của các Tổ chức tín dụng. Đề nghị các Tổ chức tín dụng triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Công văn này.

 

 

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- PTĐ Đặng Thanh Bình (để b/c);
- Bộ Tài chính (Vụ TCNH - để phối hợp);
- Các Vụ: Thanh tra, CNH
 CSTT, TD, TDHT;
- Lưu VP, KTTC2.

TL.THỐNG ĐỐC
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3876/NHNN-KTTC, CONG VAN 3876, NGAN HANG NHA NUOC, HACH TOAN, LAI PHAI THU, TO CHUC TIN DUNG, TIEN TE - NGAN HANG, KE TOAN - KIEM TOAN