05/11/2010 | 3862 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 3873/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp lương đối với Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp thương mại I

Trả lời công văn số 163/TCHC-CPXL ngày 02/8/2010 của Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp thương mại I về việc xếp lương đối với Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong công ty nhà nước, trong đó không quy định tiền lương đối với chức danh Trưởng ban kiểm soát không phải là thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị.

Trường hợp Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp thương mại I được chuyển đổi từ công ty nhà nước vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương quy định đối với công ty nhà nước thì Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp thương mại I có thể vận dụng nguyên tắc chuyển xếp lương đối với chức danh Kiểm soát viên chuyên trách quy định tại khoản 1, điều 11 Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để chuyển xếp lương đối với ông Đỗ Công Toàn, là Trưởng ban kiểm soát nhưng không phải thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị. Theo đó, ông Toàn được chuyển xếp sang lương chuyên môn, cộng phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng, nếu hệ số lương mới (gồm lương chuyên môn, cộng phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng) thấp hơn hệ số lương cũ (hệ số lương của chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị) thì được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương cũ cho đến khi Chính phủ có quy định mới về lương của chức danh Kiểm soát viên công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp thương mại I được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐTL (3)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3873/LDTBXH-LDTL, CONG VAN 3873 2010, BO LAO DONG – THUONG BINH VA X, XEP LUONG, TRUONG BAN KIEM SOAT, CONG TY CO PHAN, DOANH NGHIEP, LAO DONG - TIEN LUONG