03/08/2006 | 3379 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 382/GĐ-GĐ1
V/v giải thích Điểm a Khoản 1 Mục II của Thông tư 11/2005/TT-BXD

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2006

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Sau khi nghiên cứu văn bản số 5861/SXD-QLCL ngày 20/7/2006 của Quý Sở về việc giải thích Điểm a Khoản 1 Mục II của Thông tư 11/2005/TT-BXD ngày 14/7/2005 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là Thông tư 11/2005/TT-BXD), Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục II của Thông tư 11/2005/TT-BXD thì “các tổ chức thực hiện việc chứng nhận chất lượng phải đảm bảo nguyên tắc hoạt động độc lập, không bị ràng buộc về lợi ích kinh tế, không có quan hệ về tổ chức hoặc các hình thức ràng buộc khác với Chủ đầu tư, với Nhà thầu thiết kế, Nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng vật tư - thiết bị, Tư vấn quản lý dự án và Tư vấn giám sát thi công xây dựng của chính đối tượng công trình được chứng nhận chất lượng”.

Như vậy theo tinh thần và nội dung của quy định trên, tổ chức chứng nhận chất lượng là các tổ chức tư vấn không tham gia trực tiếp công việc bao gồm quản lý dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng và kiểm định chất lượng xây dựng của chính đối tượng công trình được chứng nhận chất lượng và phải có đủ Điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Người chủ trì việc kiểm tra của tổ chức chứng nhận chất lượng phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng, hành nghề giám sát thi công xây dựng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Liên (để b/c)
- Lưu: Cục GĐ1

CỤC TRƯỞNG
Trần Chủng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 382/GD-GD1, CONG VAN 382 2006, CUC GIAM DINH NHA NUOC, XAY DUNG - DO THI