02/02/2010 | 2322 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 380/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lâm Đồng.

Trả lời công văn số 2742/CT-TTHT ngày 30/11/2009 của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài của Ban quản lý dự án Tổ hợp Bauxit nhôm Lâm Đồng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc khấu trừ thuế GTGT:

Tại điểm 1.1 Mục II Phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định: "Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì doanh thu chịu thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện".

Tại điểm 2 Mục II Phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên quy định: "Số thuế GTGT Bên Việt Nam đã nộp hộ cho các Nhà thầu nước ngoài là số thuế GTGT đầu vào của Bên Việt Nam và được khấu trừ theo qui định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Chứng từ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ của Bên Việt Nam là biên lai nộp thuế giá trị gia tăng hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước có đóng dấu xác nhận của cơ quan Kho bạc nhà nước về số thuế GTGT đã nộp."

Tại điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT quy định: "Căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ theo hướng dẫn tại điểm 1 mục này là số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào; chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu; chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam".

Tại điểm l.2b Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT quy định: "Thuế GTGT đầu vào bằng (=) tổng số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hoá nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam".

Hợp đồng số 01/TKV-CHALEICO về việc thực hiện gói thầu số 9- lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu EPC nhà máy Alumin, thuộc dự án Tổ hợp Bauxits nhôm Lâm Đồng đã được ký kết giữa Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Bên Việt nam - Đại diện là ban Quản lý Dự án Tổ hợp Bauxits nhôm Lâm Đồng) và Công ty TNHH Công trình Quốc tế nhôm Trung Quốc (Nhà thầu nước ngoài CHALEICO, không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ trên doanh thu). Để thực hiện Hợp đồng số 01/TKV-CHALEICO này, nhà thầu nước ngoài CHALEICO ký hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định tại hợp đồng số 01/TKV-CHALEICO ký với Bên Việt Nam.

Căn cứ các quy định trên thì Bên Việt Nam chỉ được khấu trừ số thuế GTGT ghi trên chúng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Về thuế GTGT đối với hoạt động chuyển giao công nghệ:

Tại điểm 1.24a Mục II Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT: "Chuyển giao công nghệ được xác định theo quy định tại Phần thứ 6 Chương 36 "Chuyển giao công nghệ" của Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đối với những hợp đồng chuyển giao công nghệ có kèm theo máy móc, thiết bị thì việc không thu thuế chỉ thực hiện đối với phần giá trị công nghệ chuyển giao".

Tại điểm 21 Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế: "Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị".

Trường hợp chi phí chuyển giao công nghệ được quy định cụ thể tại Hợp đồng số 01/TKV-CHALEICO ngày 14/7/2008 thì chi phí chuyển giao công nghệ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo các quy định trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Lâm Đồng được biết. Đề nghị Cục thuế tỉnh Lâm Đồng căn cứ các quy định pháp luật hiện hành và tình hình cụ thể của Ban Quản lý dự án Tổ hợp Bauxit nhôm Lâm Đồng để hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế ;
- Lưu: VT, PC, CS(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 380/TCT-CS, CONG VAN 380 2010, TONG CUC THUE, CHINH SACH THUE, THUE DOI VOI NHA THAU NUOC NGOAI, THUE - PHI - LE PHI