27/10/2010 | 2347 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3755/LĐTBXH-PC
V/v bồi thường khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp tp Hồ Chí Minh
(35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

 

Trả lời Công văn số 1969/BQL-KCN-HCM ngày 30/8/2010 của Quý cơ quan về việc bồi thường khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại: khoản 2, 4 Điều 41 Bộ luật lao động đã sửa đổi, bổ sung; khoản 1 Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động và điểm b, khoản 2, mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ LĐTBXH thì:

Khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không vi phạm về lý do chấm dứt, nhưng vi phạm quy định về thời hạn báo trước (không báo trước hoặc có báo trước nhưng thực hiện không đủ số ngày báo trước theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động đã sửa đổi, bổ sung) thì không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) và 1 khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội gửi Quý đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ LĐTL;
- Sở LĐTBXH tp Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Đặng Đức San

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3755/LDTBXH-PC, CONG VAN 3755 2010, BO LAO DONG – THUONG BINH VA X, DON PHUONG CHAM DUT HOP DONG LAO DONG, LAO DONG - TIEN LUONG