31/05/2010 | 3267 Lượt xem |

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3631/VPCP-KTN
V/v đầu tư xây dựng đường vành đai 3,5 và đường vành đai 4, thành phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Tổng công ty xây dựng Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Sông Đà (công văn số 29 TĐSĐ/BĐT ngày 16 tháng 4 năm 2010 và số 33 TĐSĐ/HĐQT ngày 20 tháng 5 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3079/BKH-KCHT&ĐT ngày 11 tháng 5 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 6019/BTC-ĐT ngày 13 tháng 5 năm 2010) Bộ Giao thông vận tải (công văn 2874/BGTVT-KHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2010), Bộ Xây dựng (công văn số 810/BXD-HĐXD ngày 14 tháng 5 năm 2010), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 3370/UBND-KH&ĐT ngày 14 tháng 5 năm 2010) về việc đầu tư xây dựng đường vành đai 3,5 và đường vành đai 4, thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề nghị nêu trên của Tập đoàn Sông Đà.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, GTVT, TC, XD, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các PCN Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3631/VPCP-KTN, CONG VAN 3631, VAN PHONG CHINH PHU, DAU TU XAY DUNG, DUONG VANH DAI 3, 5, DUONG VANH DAI 4, THANH PHO HA NOI, XAY DUNG- DO THI, GIAO THONG - VAN TAI