05/11/2010 | 1638 Lượt xem |

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3572/BHXH-THU
V/v thông báo mức phạt xử lý vi phạm về đóng BHYT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động

Căn cứ Quyết định số 2619/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh thông báo mức phạt xử lý vi phạm về đóng bảo hiểm y tế, như sau:

Đối với người sử dụng lao động chưa đóng, chậm đóng bảo hiểm y tế nêu tại Khoản 2 Điều 49 Luật Bảo hiểm y tế là 9%/năm (tương đương 0,75%/tháng).

Mức phạt này áp dụng từ ngày 05/11/2010.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện;
- Trang web;
- Lưu VT, PThu.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Quang Khánh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3572/BHXH-THU, CONG VAN 3572, THANH PHO HO CHI MINH, MUC PHAT XU LY VI PHAM, DONG BAO HIEM Y TE, BAO HIEM, VI PHAM HANH CHINH