19/09/2008 | 3186 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3516/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với TSCĐ điều chuyển đơn vị thành viên hạch toán độc lập.

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 3253/CT-TTr ngày 20/8/2008 của Cục Thuế Tây Ninh về thuế GTGT đối với TSCĐ điều chuyển đơn vị thành viên hạch toán độc lập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, Mục I, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn:

“1 – Đối tượng chịu thuế GTGT:

Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế nêu tại Mục II, Phần A Thông tư này”.

Tại điểm 1.1, Mục VI, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn hướng dẫn:

“1.1. Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp năm 2006, Công ty TNHH Bimico xuất điều chuyển tài sản cố định cho chi nhánh hạch toán độc lập của mình thì Công ty phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3516/TCT-CS, CONG VAN 3516 2008, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI