26/05/2011 | 1936 Lượt xem |

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3364/VPCP-KSTT
V/v triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng giám đốc các cơ quan: Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1722/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2010 và Công văn số 2590/VPCP-KSTT ngày 26 tháng 4 năm 2011; căn cứ thực tiễn triển khai Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP tại các bộ, ngành, địa phương thời gian qua; để bảo đảm sớm đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính vào nề nếp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị các đồng chí quan tâm chỉ đạo các công việc dưới đây:

1. Sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của bộ, ngành, địa phương, theo đó thực hiện đánh giá tác động đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính; lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính; và trách nhiệm của cơ quan thẩm định văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Thông tư số 01/2011/VPCP-BNV ngày 26 tháng 01 năm 2011 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Thông tư số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV).

2. Ban hành theo thẩm quyền quy chế phối hợp giữa Văn phòng bộ, ngành với các vụ, cục, tổng cục (đối với bộ, ngành), Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh với các sở, ngành, đơn vị cấp huyện (đối với địa phương) trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP. Trong đó quy định rõ trách nhiệm của các vụ, cục, tổng cục (đối với bộ, ngành), các sở, ngành (đối với địa phương) trong việc công bố thủ tục hành chính, cũng như trách nhiệm của đơn vị này, và các đơn vị cấp huyện, cấp xã trong việc công khai các thủ tục hành chính đã được công bố.

3. Ban hành theo thẩm quyền quy chế phối hợp giữa Văn phòng bộ, ngành với các vụ, cục, tổng cục (đối với bộ, ngành), Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh với các sở, ngành, đơn vị cấp huyện, cấp xã (đối với địa phương) trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP.

4. Kiện toàn tổ chức phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc văn phòng các bộ, ngành, địa phương và thiết lập hệ thống cán bộ đầu mối tại các vụ, cục (đối với bộ, ngành), sở, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, cấp xã (đối với địa phương) theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV để kịp thời triển khai có kết quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

5. Tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 1722/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2010) cho các đối tượng là lãnh đạo các vụ, cục, tổng cục (đối với bộ, ngành), sở, ngành, đơn vị cấp huyện, cấp xã, các cán bộ đầu mối tại các cơ quan, đơn vị này và cán bộ chuyên môn thuộc các vụ, cục, tổng cục (đối với bộ, ngành), sở, ngành (đối với địa phương) với thời lượng 03 buổi, trong đó:

- 01 buổi với các nội dung: quán triệt về mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc kiểm soát thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP; quy trình đánh giá tác động và lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính; việc công bố, công khai thủ tục hành chính; quy trình xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính cho các đối tượng trên;

- 02 buổi tập huấn kỹ năng đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính dành cho các cán bộ của các vụ, cục, tổng cục (đối với bộ, ngành), sở, ban, ngành (đối với địa phương) và các cán bộ đầu mối tại các cơ quan, đơn vị này.

6. Chỉ đạo các đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được Chính phủ thông qua theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2590/VPCP-KSTT ngày 26 tháng 4 năm 2011.

7. Trên cơ sở Thông tư số 224/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, ban hành văn bản cụ thể hóa các định mức chi phục vụ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

8. Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011 và kế hoạch truyền thông phục vụ kiểm soát thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV và chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị số 1722/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2010.

9. Yêu cầu Chánh Văn phòng bộ, ngành, địa phương trực tiếp phụ trách Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng các bộ, ngành, địa phương theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV và Nghị định số 63/2010/NĐ-CP.

10. Chỉ đạo Văn phòng bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình triển khai thực hiện các công việc nêu trên để bảo đảm chất lượng cũng như có sự hỗ trợ kịp thời về mặt chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Quyết định số 74/2010/QĐ-TTg và Thông tư số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV.

11. Trước ngày 30 tháng 6 năm 2011 có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các công việc nêu trên để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ, Cục, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, KSTT (5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3364/VPCP-KSTT, CONG VAN 3364, VAN PHONG CHINH PHU, KIEM SOAT THU TUC HANH CHINH, BO MAY HANH CHINH