31/08/2006 | 833 Lượt xem |

BỘ NỘI VỤ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 3314/BNV-CCVC
V/v tham gia xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định danh Mục và định kỳ thời hạn chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2006

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện chương trình triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu và xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về quy định danh Mục và định kỳ thời hạn chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Ngày 4 tháng 8 năm 2006 Bộ Nội vụ đã có công văn số 2994/BNV-CCVC gửi xin ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Bộ, ngành và địa phương) đối với các nội dung của dự thảo.

Đến nay, Bộ Nội vụ đã nhận được các ý kiến tham gia của các Bộ, ngành và địa phương về nội dung của dự thảo, nhưng còn thiếu danh Mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi quy định tại Khoản 2 Điều 8 của dự thảo Nghị định do các Bộ, ngành và địa phương đề nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 31/2006/CT-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy định chi Tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh. Mặt khác để đảm bảo danh Mục các vị trí công tác đối với các lĩnh vực ngành nghề phải thực hiện định kỳ chuyển đổi sát với thực tế và phù hợp với đặc Điểm, tính chất của từng ngành, từng lĩnh vực, Bộ Nội vụ trân trọng đề nghị các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương lập danh Mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chính phủ xem xét quyết định. Thời gian trước ngày 10 tháng 9 năm 2006.

Bộ Nội vụ sẽ cử nhóm soạn thảo (do Vụ Công chức Viên chức chủ trì) trực tiếp khảo sát đối với một số Bộ, ngành và địa phương để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ và chất lượng xây dựng dự thảo Nghị định.

Trân trọng đề nghị các Bộ, ngành và địa phương quan tâm phối hợp với Bộ Nội vụ để giúp Chính phủ thực hiện tốt việc triển khai Luật phòng, chống tham nhũng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, Vụ CCVC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Điều

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3314/BNV-CCVC, CONG VAN 3314 2006, BO NOI VU, BO MAY HANH CHINH