05/08/2011 | 2805 Lượt xem |

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3269/BHXH-BT
V/v triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2011 - 2012

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Năm 2010 năm đầu tiên toàn ngành tổ chức thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh, sinh viên (HSSV) theo Luật BHYT; theo đó HSSV từ đối tượng tự nguyện chuyển sang đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT. Với sự chủ động, tích cực của Bảo hiểm xã hội (BHXH) các địa phương trong việc tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là UBND tỉnh); sự phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng ở địa phương nên việc triển khai thực hiện BHYT HSSV đã thu được kết quả quan trọng. Theo thống kê, năm 2010 đã có gần 10,5 triệu HSSV tham gia BHYT, với số thu trên 2.610 tỷ đồng là nguồn kinh phí quan trọng để chăm sóc sức khỏe cho HSSV.

Để thực hiện tốt hơn nữa BHYT cho HSSV khi bước vào năm học mới 2011 - 2012, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt một số việc sau:

1. Tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp Ủy đảng, chính quyền các cấp để thực hiện tốt Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”; chủ động và tăng cường phối hợp với các ngành, đặc biệt ngành Giáo dục - Đào tạo, Tài chính, Y tế để tổ chức triển khai đảm bảo 100% HSSV trên địa bàn tỉnh tham gia theo đúng quy định của Luật BHYT.

2. Những địa phương UBND tỉnh chưa có văn bản chỉ đạo về công tác BHYT HSSV, khẩn trương phối hợp với ngành Giáo dục - Đào tạo và các ngành chức năng tham mưu trình UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Luật BHYT nói chung, tổ chức thực hiện BHYT cho HSSV nói riêng. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành trong việc triển khai.

3. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành có liên quan báo cáo UBND tỉnh để tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá việc thực hiện BHYT HSSV những năm qua, đặc biệt từ khi thực hiện Luật BHYT.

Để động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực đối với việc triển khai thực hiện BHYT HSSV, yêu cầu các đơn vị lập và gửi hồ sơ đề nghị Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng theo quy định.

4. BHXH tỉnh phối hợp với các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Y tế có văn bản liên ngành hướng dẫn việc thực hiện BHYT học sinh năm học 2011 - 2012. Trong đó quy định rõ việc thu, phát hành thẻ BHYT cho HSSV theo năm học hoặc năm tài chính, việc chuyển kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước; trách nhiệm của từng ngành trong tổ chức thực hiện BHYT HSSV, bố trí đủ cán bộ làm công tác y tế trường học; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và thường xuyên bồi dưỡng, tăng cường năng lực cán bộ y tế của trường để chăm sóc sức khỏe cho HSSV ngày một tốt hơn và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu được trích tại nhà trường.

5. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với các hình thức, phương pháp và nội dung phong phú. Tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa thiết thực của BHYT đối với việc chăm sóc sức khỏe học sinh tại y tế trường học; việc đảm bảo chi phí đầy đủ, kịp thời cho học sinh tham gia BHYT khi ốm đau phải điều trị tại bệnh viện và trách nhiệm của HSSV trong việc tham gia BHYT theo Luật BHYT.

Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện tốt những nội dung trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Bộ: Y tế, Tài chính, LĐTB&XH, GD&ĐT (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXHVN (để thực hiện);
- Lưu: VT, BT (06 bản).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3269/BHXH-BT, CONG VAN 3269 2011, BAO HIEM XA HOI VIET NAM, BAO HIEM Y TE HOC SINH SINH VIEN, BAO HIEM, THE THAO - Y TE