17/03/2011 | 5489 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 32/BXD–KTXD
V/v: Thời gian bảo hành và thanh toán tiền bảo hành công trình XD

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng- Thương mại Bảo Minh

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 37/BM-CV11 ngày 21/2/2011 của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng- Thương mại Bảo Minh về hướng dẫn thời điểm tính bảo hành công trình, thanh toán tiền bảo hành công trình Trung tâm thương mại An Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo điều 29 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì mốc thời gian để tính bảo hành công trình Trung tâm thương mại An Bình là từ ngày Chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu công trình xây dựng đã hoàn thành để đưa vào sử dụng;

2. Theo quy định hiện hành thì thời gian bảo hành công trình Trung tâm thương mại An Bình không ít hơn 24 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng (chỉ quy định bảo hành công trình, hạng mục công trình độc lập chứ không bảo hành bộ phận của công trình như: Khung sườn, hoàn thiện, cấp thoát nước);

3. Theo quy định hiện hành thì mức tiền bảo hành công trình Trung tâm thương mại An Bình là 3% giá trị hợp đồng đối với công trình;

4. Việc thanh toán, quyết toán giá hợp đồng (kể cả việc thưởng phạt chậm thanh toán…của hợp đồng) các bên thực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan;

Căn cứ ý kiến trên, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng- Thương mại Bảo Minh tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu : VP, Vụ KTXD, (M5)

TL.BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 32/BXD-KTXD, CONG VAN 32 2011, BO XAY DUNG, XAY DUNG - DO THI