19/08/2010 | 7416 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3153/TCT-CS
V/v trả lời đối thoại DN.

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của Công ty nêu tại hội nghị đối thoại với Người nộp thuế năm 2010 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

1. Quy định bậc nhà theo quy định tại QĐ 203/2009/QĐ-BTC hướng dẫn chế độ trích khấu hao được quy định tại văn bản pháp luật nào?

2. Luật và Nghị định hướng dẫn thuế TNDN không khống chế tiền ăn giữa ca và tiền trang phục nhưng Thông tư thì hướng dẫn khống chế mức chi các chi phí trên?

Trả lời:

1. Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định khung thời gian sử dụng các loại tài sản cố định theo nhóm tài sản cố định. Đối với nhóm nhà cửa, vật kiến trúc được quy định:

(1) Nhà cửa loại kiên cố là loại nhà ở, trụ sở làm việc, nhà văn phòng, khách sạn... được xác định là có độ bền vững Bậc I, Bậc II.

(2) Nhà cửa khác là nhà ở, trụ sở làm việc, nhà văn phòng... được xác định là có độ bền vững Bậc III, Bậc IV theo quy định của Bộ Xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/09/ 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2006/BXD ngày 01/11/2006 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/09/ 2006 của Chính phủ.

Đề nghị đơn vị nghiên cứu quy định tại Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn về Luật Nhà ở để thông báo với cơ quan thuế về cấp nhà và xác định mức khấu hao phù hợp.

2. Tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về chi phí được trừ và không được trừ quy định tại Điều này”.

Căn cứ quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ trong đó có hướng dẫn các Khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Như vậy việc hướng dẫn tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính là thực hiện theo đúng quy định và thẩm quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thông báo đến Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TTHT; Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS(4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3153/TCT-CS, CONG VAN 3153 2010, TONG CUC THUE, DOI THOAI DOANH NGHIEP, THUE - PHI - LE PHI