03/07/2007 | 4719 Lượt xem |

BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3086/BCN-CLH
V/v: xuất khẩu bột zircon siêu mịn

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời công văn số 3406/TCHQ-GSQL ngày 22 tháng 6 năm 2007 của quý Tổng cục về việc xuất khẩu sản phẩm bột zircon theo Thông tư số 02/2006/TT-BCN, Bộ Công nghiệp xin hướng dẫn cụ thể như sau:

Ngày 14 tháng 4 năm 2006, Bộ Công nghiệp đã ban hành Thông tư số 02/2006/TT-BCN về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản. Tại điểm 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư trên đã quy định: đối với tinh quặng zircon có hàm lượng ≥ 65% ZrO2 chỉ được xuất khẩu đến hết tháng 4 năm 2007. Mục đích của quy định này là nhằm tập trung nguồn nhiên liệu tinh quặng zircon cho các cơ sở nghiền bột zircon hiện có để sản xuất ra sản phẩm bột zircon siêu mịn phục vụ cho ngành công nghiệp gốm sứ và xuất khẩu. Cơ sở cơ sở sản xuất tinh quặng zircon tại thời điểm ban hành Thông tư mới chỉ đầu tư khâu tuyển (ra sản phẩm tinh quặng) sẽ có 01 năm để đầu tư bổ sung (thiết bị nghiền siêu mịn) hoặc chuyển hướng sản xuất.

Trong ngành công nghiệp khai thác – chế biến khoáng sản, thuật ngữ “tinh quặng” được hiểu là sản phẩm của quá trình tuyển khoáng nhằm tách các khoáng vật có ích từ quặng thô để đạt đến một hàm lượng nhất định đảm bảo yêu cầu cho các quá trình chế biến sâu hơn tiếp theo. Đối với tinh quặng zircon, công nghệ tuyển hiện đại chỉ cho phép thu hồi đến cỡ hạt +0,074 mm. Với cỡ hạt này tinh quặng zircon vẫn chỉ là nguyên liệu thô và chỉ sau khi qua công đoạn nghiền siêu mịn thành bột zircon mới đưa vào sản xuất gốm sứ được. Bộ Công nghiệp cũng xin nói rõ: nghiền siêu mịn cũng mới chỉ là chế biến sâu ở mức độ đơn giản. Tuy nhiên, sau khi nghiền siêu mịn, giá trị hàng hóa của tinh quặng zircon tăng từ 30% đến trên 100% (tùy độ mịn).

Như vậy, bột zircon hàm lượng  ≥ 65% ZrO­2, cỡ hạt ≤ 0,074 mm (74 μm) được coi là sản phẩm chế biến sâu từ tinh quặng zircon và được phép xuất khẩu. Tiêu chuẩn trên phải được các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS xác nhận. Ngoài tiêu chuẩn về hàm lượng và cỡ hạt nêu trên của bột zircon, các điều kiện khác về xuất khẩu phải tuân thủ Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006 của Bộ Công nghiệp.

Quy định xuất khẩu bột zircon (zircon flour) siêu mịn trên, Bộ Công nghiệp dự kiến sẽ đưa vào Thông tư mới hiện nay đang soạn thảo để thay thế Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006.

Đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo và hướng dẫn các Hải quan cửa khẩu thống nhất áp dụng giải quyết. Trong quá trình thực hiện, Bộ Công nghiệp sẵn sàng phối hợp với cơ quan Hải quan đề giải quyết kịp thời vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT
, CLH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3086/BCN-CLH, CONG VAN 3086 2007, BO CONG NGHIEP, XUAT NHAP KHAU, TAI NGUYEN - MOI TRUONG