12/08/2003 | 4674 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2955 TCT/NV6
V/v xử lý hàng hoá tồn kho

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2003

 

 Kính gửi ông:

Nguyễn Văn Anh Tuấn
(Đ/c: 67 đường Điền Ong - Đồng Xuân - Bình Phước)

 

Trả lời đơn thư đề ngày 16 tháng 6 năm 2003 của ông về việc xử lý đối với hàng hoá tồn kho trong trường hợp giải thể hoặc chuyển đổi DNTN lên Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần. Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Trường hợp giải thể DNTN:

Điểm 2 phần II mục C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT quy định:

“... cơ sở kinh doanh khi sáp nhập, giải thể... có bán tài sản là hàng hoá chịu thuế GTGT phải tính, kê khai, nộp thuế GTGT đối với hàng hoá bán ra. Cơ sở kinh doanh hay tổ chức bán thanh lý khi bán hàng hoá của cơ sở kinh doanh sáp nhập, giải thể phải lập hoá đơn theo quy định và kê khai, nộp thuế GTGT...”.

Theo quy định trên, khi giải thể doanh nghiệp, toàn bộ hàng hoá tồn kho chịu thuế GTGT được giao cho các đơn vị, cá nhân tiêu dùng hoặc kinh doanh tiếp đều phải thực hiện tính và nộp thuế GTGT, giá tính thuế GTGT được xác định theo giá trị trường tại thời điểm giao nhận. Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai và nộp thuế theo quy định.

2. Về chuyển đổi DNTN lên Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần:

Điều 109 Luật doanh nghiệp chỉ quy định việc chuyển đổi từ Công ty TNHH thành Công ty cổ phần và ngược lại, do đó nếu một DNTN muốn chuyển thành Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần phải tiến hành giải thể doanh nghiệp, sau đó xin thành lập mới Toàn bộ hàng hoá tồn kho xử lý như điểm 1 của công văn này.

Tổng cục Thuế trả lời để ông biết.

 

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2955TCT/NV6, CONG VAN 2955TCT 2003, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI