05/08/2010 | 5343 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2911/TCT-CS
V/v thời Điểm xuất hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 1488/CT-THNVDT ngày 27-04-2010 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu hướng dẫn về thời Điểm xuất (lập và giao) hóa đơn GTGT đối với việc cung ứng dịch vụ thiết kế công trình, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 1, Mục IV, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: “1.1 Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng. 1.2 Thời Điểm lập hóa đơn: Hóa đơn phải được lập ngay khi cấp hàng hóa, dịch vụ và các Khoản thu tiền phát sinh theo quy định…”

- Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế GTGT năm 2008: “Thời Điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ là thời Điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời Điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”.

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp thứ nhất công ty TNHH tư vấn KTXD và CNTT Long Việt lập hóa đơn GTGT tại thời Điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ “bản thiết kế” và dịch vụ “giám sát tác giả”. Trường hợp thứ hai khi thời Điểm lập hóa đơn đến trước thời Điểm hoàn thành việc cung ứng các dịch vụ thì phải căn cứ vào thời Điểm hóa đơn này để xác định các nghĩa vụ thuế liên quan.

Theo ví dụ mà Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk nêu, trường hợp thứ nhất đơn vị tư vấn ký hợp đồng cung cấp cho Công ty A dịch vụ thiết kế công trình và dịch vụ giám sát tác giả, khi đơn vị tư vấn bàn giao bản thiết kế thì xuất hóa đơn ghi 90 triệu, hoàn thành dịch vụ giám sát tác giả xuất hóa đơn ghi 10 triệu. Trường hợp thứ hai nếu đơn vị tư vấn ký hợp đồng cung cấp cho Công ty A dịch vụ thiết kế công trình bao gồm cả dịch vụ giám sát tác giả, khi đơn vị tư vấn bàn giao bản thiết kế thì xuất hóa đơn ghi 100 triệu, đơn vị tư vấn căn cứ vào thời Điểm lập hóa đơn này để xác định các nghĩa vụ thuế liên quan.

Tổng cục Thuế trả lời để cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;.
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2911/TCT-CS, CONG VAN 2911 2010, TONG CUC THUE, XUAT HOA DON GIA TRI GIA TANG, CUNG UNG DICH VU, THIET KE CONG TRINH, THUE - PHI - LE PHI