15/08/2011 | 7256 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2843/TCT-CS
V/v xử lý hành vi làm mất hoá đơn GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây ninh

Trả lời công văn số 2661/CT-TTr ngày 22/6/2011 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về việc xử lý hành vi làm mất hoá đơn GTGT liên 2, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.3, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định:

“1.3- Căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ theo hướng dẫn tại điểm 1 mục này là số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào; chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu; chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp: hoá đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hoá đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT); không ghi hoặc ghi không đúng tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán; hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo); hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi.”

Tại điểm 1.7, mục IV, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định:

“1.7- Hóa đơn được dùng để khấu trừ thuế GTGT, hoàn thuế GTGT, tính chi phí hợp lý, thanh toán tiền phải là:

a- Hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ.

- Hóa đơn mua hàng hoá, dịch vụ bản gốc, liên 2 (liên giao khách hàng).

- Hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quy định và phải nguyên vẹn.

- Số liệu, chữ viết, đánh máy hoặc in trên hóa đơn phải rõ ràng, đầy đủ, chính xác theo đúng quy định, không bị tẩy xóa, sửa chữa.

b- Các trường hợp khác:

- Tổ chức, cá nhân mua hàng làm mất hoá đơn mua hàng bản gốc (liên 2) do hoàn cảnh khách quan như: Thiên tai, hoả hoạn, bị mất cắp; khi xảy ra mất hoá đơn trong các trường hợp nêu trên, tổ chức, cá nhân phải khai báo, lập biên bản về số hoá đơn bị mất, lý do mất có xác nhận của cơ quan thuế đối với trường hợp thiên tai, hoả hoạn, xác nhận của cơ quan công an địa phương đối với trường hợp bị mất cắp. Hồ sơ liên quan đến hành vi làm mất hoá đơn gồm:

+ Công văn, đơn của tổ chức, cá nhân về việc làm mất hoá đơn.

+ Biên bản mất hoá đơn mua hàng.

+ Bản sao hoá đơn mua hàng (liên 1) có xác nhận ký tên, đóng dấu (nếu có) của bên bán hàng.

Khi tiếp nhận hồ sơ mất hoá đơn mua hàng, cơ quan thuế phải thực hiện thông báo số hoá đơn mua hàng không còn giá trị sử dụng và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân có hành vi làm mất hoá đơn.”

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Tây ninh tại công văn số 2661/CT-TTr ngày 22/6/2011 thì Cục thuế thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế của doanh nghiệp tư nhân Hải Hồng theo Quyết định số 721/QĐ-CT ngày 9/3/2010 phát hiện:

Doanh nghiệp tư nhân Hải Hồng kê khai 13 hoá đơn GTGT khấu trừ thuế GTGT năm 2006, 2007 (Năm 2006: 101.234.790 đ, năm 2007: 222.436.180 đ

Doanh nghiệp tư nhân Hải Hồng đã làm mất 13 hoá đơn GTGT đầu vào khấu trừ thuế từ năm 2006, 2007, với số tiền thuế GTGT: 323.670.970 đồng. Các hoá đơn này doanh nghiệp không thực hiện thủ tục khai báo mất với cơ quan thuế theo quy định tại điểm 1.7, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì hiện nay trong hồ sơ kế toán tại doanh nghiệp tư nhân Hải Hồng không có hoá đơn liên 2 và cũng không có hồ sơ khai mất hoá đơn theo quy định tại điểm 1.7, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC nêu trên nên số thuế GTGT của 13 hoá đơn đã mất liên 2 nêu trên của Doanh nghiệp tư nhân Hải Hồng không đủ điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC(BTC);
- Vụ PC (TCT)(2b);
- Vụ TTHT, Vụ TVQT (AC);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2843/TCT-CS, CONG VAN 2843 2011, TONG CUC THUE, THUE GIA TRI GIA TANG DAU VAO, DO LAM MAT HOA DON, THUE - PHI - LE PHI