12/11/2008 | 7272 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 283/BXD-KTXD
V/v: Áp dụng hệ số lương theo Bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ - CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty xây dựng 621 – Bộ Quốc phòng

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 936/CV – BGD ngày 20/10/2008 của Công ty xây dựng 621 – Bộ Quốc phòng về việc áp dụng hệ số lương theo Bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ - CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Các công việc theo nhóm được quy định trong Bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ - CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ là phân loại thang lương tương ứng theo các ngành nghề của công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, cách hiểu của Chủ đầu tư (bên A) như trong công văn số 936/CV – BGD ngày 20/10/2008 là phù hợp với quy định về tiền lương theo nhóm của Nghị định số 205/2004/NĐ - CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty xây dựng 621 – Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện theo quy định ./.

 

 

Nơi nhận
 - Như trên;
 - Lưu VP - BXD, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Cao Lại Quang

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 283/BXD-KTXD, CONG VAN 283 2008, BO XAY DUNG, LAO DONG - TIEN LUONG, XAY DUNG - DO THI