07/08/2006 | 5559 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2784/TCT-PCCS
V/v: Hóa đơn đối với giảm giá bán hàng

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1089/CT-TTHT ngày 19/6/2006 về việc xuất hóa đơn đối với giảm giá hàng bán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 5.5 Mục IV Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: "Hàng hóa, dịch vụ có giảm giá ghi trên hóa đơn thì trên hóa đơn phải ghi rõ tỷ lệ % hoặc mức giảm giá, giá bán chưa có thuế GTGT (giá bán đã giảm giá), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT. Nếu việc giảm giá áp dụng căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của hàng hóa đã bán được tính Điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trên hóa đơn phải ghi rõ số hóa đơn và số tiền được giảm".

 Trường hợp Công ty TNHH Ojitex Việt Nam trong năm 2005 có bán hàng cho khách hàng ở nước ngoài, theo thỏa thuận trong hợp đồng thì khách hàng đạt doanh số mua nhất định sẽ được hưởng một Khoản giảm giá nhưng Công ty không Điều chỉnh giảm trên hóa đơn bán hàng của các kỳ bán hàng tiếp theo mà hạch toán Khoản giảm giá này vào chi phí bán hàng của năm 2005. Vì vậy, căn cứ quy định trên, Công ty không được Điều chỉnh giảm doanh thu bán hàng, đồng thời không được hạch toán Khoản giảm giá này vào chi phí bán hàng của Công ty do không có đầy đủ chứng từ chứng minh.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2784/TCT-PCCS, CONG VAN 2784 2006, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI, KE TOAN - KIEM TOAN