19/01/2012 | 2939 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 278/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng xác mắm.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

Trả lời công văn số 4756/CT-TTr ngày 16/08/2011 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về thuế suất thuế GTGT đối với phế liệu thu hồi, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng văn bản pháp luật như sau:

Tại điểm 2.15 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn:

“Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác bao gồm các loại đã hoặc chưa được chế biến tổng hợp như cám, bã khô lạc, bột cá, bột xương …” áp dụng thuế suất 5%.

Tại điểm 4.3 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC và Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

“4.3. Phế liệu, phế phẩm được thu hồi để tái chế, sử dụng lại khi bán ra áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo thuế suất của mặt hàng đó”.

Căn cứ hướng dẫn trên, đề nghị Cục thuế kiểm tra từ thực tế để xác định cụ thể thuế suất thuế GTGT của xác mắm (phế liệu thu hồi từ sản xuất nước nắm). Nếu xác mắm làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và vật nuôi khác thì áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Nếu xác mắm không làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và vật nuôi khác thì áp dụng thuế suất thuế GTGT theo thuế suất của mặt hàng nước mắm là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa biết và căn cứ tình hình thực tế để giải quyết đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 278/TCT-CS, CONG VAN 278 2012, TONG CUC THUE, THUE SUAT THUE GIA TRI GIA TANG, MAT HANG XAC MAM, THUE - PHI - LE PHI