10/08/2006 | 3345 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 2752/LĐTBXH-TL
V/v: Thời gian nâng bậc lương

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2006 

Kính gửi: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Trả lời công văn số 592/TLVN-TC ngày 03/8/2006 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Tiết a, Điểm 1, Mục VI, Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp quy định xếp lương đối với viên chức quản lý doanh nghiệp như sau: "Trường hợp tổng hệ số lương (gồm hệ số mức lương cộng phụ cấp chức vụ và hệ số chênh lệch bảo lưu, nếu có) hiện hưởng bằng hoặc thấp hơn hệ số mức lương bậc 1, nhưng Khoảng thấp hơn đó không bằng 70% Khoảng chênh lệch giữa hệ số lương bậc 1 và bậc 2 thì thời gian xem xét nâng bậc lương lần sau tính từ khi có quyết định xếp bậc lương cũ". Vì vậy, trường hợp bà Phạm Thị Mùi, tháng 10/2003 xếp bậc 2/2, hệ số 6,03, chức danh Giám đốc công ty hạng I, tháng 9/2004 bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty hạng đặc biệt thì xếp bậc 1/2, hệ số 6,03 theo quy định tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC nói trên và thời gian nâng lương lần tiếp theo tính từ ngày 01/10/2003. Thực hiện Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì bà Mùi được chuyển xếp lương mới vào bậc 1/2, hệ số 7,33, chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty hạng đặc biệt và thời gian nâng bậc lương lần tiếp theo vẫn được tính từ 01/10/2003.

2/ Đối với những người được bổ nhiệm, Điều động trước ngày Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ có hiệu lực thì xếp lương theo quy định Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC nêu trên, nếu bổ nhiệm, Điều động sau ngày Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ có hiệu lực thì xếp lương theo Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/0005 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy định của Nhà nước./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL.

T/L. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2752/LDTBXH-TL, CONG VAN 2752 2006, BO LAO DONG – THUONG BINH VA X, LAO DONG - TIEN LUONG