24/02/2012 | 4409 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 269/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng khi áp dụng Thông tư 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng.

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tài chính và Giá cả Quảng Nam

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 14/CV-QTG ngày 08/02/2012 của Công ty Cổ phần Tài chính và Giá cả Quảng Nam về việc hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng khi áp dụng Thông tư 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng hư­ớng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình từ ngày 01/10/2006. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về thanh toán, quyết toán hợp đồng:

Nội dung Hợp đồng xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật là căn cứ pháp lý cao nhất để các bên tổ chức thực hiện, thanh toán, quyết toán hợp đồng; do vậy, theo nội dung quy định trong hợp đồng nêu trong công văn số 14/CV-QTG ngày 08/02/2012: “giá trị hợp đồng sẽ được điều chỉnh khi Nhà nước thay đổi chính sách: thay đổi tiền lương, thay đổi giá nguyên vật liệu do Nhà nước quản lý, thay đổi các chế độ chính sách mới làm thay đổi mặt bằng giá đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp này được điều chỉnh giá trị gói thầu khi cấp thẩm quyền cho phép”; thì việc bổ sung chi phí nhân công theo Thông tư 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 là phù hợp.

2. Việc chậm phê duyệt điều chỉnh dự toán theo Thông tư 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư, cấp quyết định đầu tư; tuy nhiên, nếu việc làm nêu trên xuất phát từ tiến độ và hiệu quả của dự án thì có thể chấp nhận được.

Với nội dung trên, Công ty Cổ phần Tài chính và Giá cả Quảng Nam tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 269/BXD-KTXD, CONG VAN 269 2012, BO XAY DUNG, QUYET TOAN HOP DONG XAY DUNG, THANH TOAN HOP DONG XAY DUNG, XAY DUNG - DO THI