15/07/2008 | 5478 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2688/TCT-CS
V/v tên viết tắt trên hóa đơn

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 877/CT-HCAC ngày 17/6/2008 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về việc viết tắt tên đơn vị trên hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3, mục II, phần A và điểm 1.2 mục VI, phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định:

“3- Nội dung hóa đơn phải có đủ các chỉ tiêu sau đây thì mới có giá trị pháp lý: Họ, tên; địa chỉ; mã số thuế (nếu có), tài khoản thanh toán (nếu có) của người mua và người bán; tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng; thuế suất, tiền thuế giá trị gia tăng – GTGT (nếu có); tổng số tiền thanh toán; chữ ký người bán, người mua hàng. Trường hợp người mua hàng không ký khi lập hóa đơn được quy định tại khoản 1.11 mục VI Phần B Thông tư này”.

“Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định. Khi lập hóa đơn, bên bán phải phản ảnh đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu in sẵn trên mẫu hóa đơn, gạch chéo phần bỏ trống (nếu có) từ trái qua phải …

Trường hợp mẫu hóa đơn có chỉ tiêu thủ trưởng đơn vị ký duyệt thì không nhất thiết thủ trưởng đơn vị phải ký duyệt mà có thể ủy quyền cho người bán hàng ký, ghi rõ họ, tên khi lập và giao hóa đơn cho khách hàng. Việc ủy quyền người ký duyệt hóa đơn bán hàng phải có quyết định của thủ trưởng đơn vị và hóa đơn này phải được đóng dấu của tổ chức, cá nhân vào góc trên, bên trái của liên 2 hóa đơn”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ - Xí nghiệp xăng dầu dầu khí Hải Phòng đã được phép sử dụng tên viết tắt là “Xí nghiệp xăng dầu Hải Phòng” (tên viết tắt đã được sự chấp thuận của cơ quan đăng ký kinh doanh) thì được viết theo tên viết tắt đó trên hóa đơn để thuận tiện cho việc bán hàng của đơn vị. Ngoài nội dung tên viết tắt trên hóa đơn, các nội dung khác như: địa chỉ, mã số thuế của người bán, tên địa chỉ, mã số thuế của người mua, tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng; thuế suất, tiền thuế giá trị gia tăng – GTGT (nếu có); tổng số tiền thanh toán; chữ ký người bán, người mua hàng … phải đảm bảo phản ánh đầy đủ, chính xác trên hóa đơn theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế thành phố Hải Phòng biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban TVQT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2688/TCT-CS, CONG VAN 2688 2008, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI