28/02/2011 | 8807 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 26/BXD-KTXD
V/v Nhà thầu phụ trong hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng Hằng An

Trả lời công văn số 181/KHDA-2010 ngày 16/12/2010 của Công ty Cổ phần xây dựng Hằng An về việc Nhà thầu phụ trong hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại điểm c, khoản 1, Điều 46 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng đã quy định: “Nhà thầu chính hoặc tổng thầu không được giao lại toàn bộ công việc theo hợp đồng cho nhà thầu phụ thực hiện”.

2. Trường hợp Quý Công ty nêu tại công văn số 181/KHDA-2010:

Nếu hợp đồng thuộc các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên thì khi Công ty Cổ phần Xây dựng Hằng An trúng thầu và giao toàn bộ công việc cho Công ty TNHH Một thành viên Hằng An Kiên Giang thi công với hình thức thầu phụ và được chủ đầu tư chấp thuận là trái với quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Nếu hợp đồng xây dựng thuộc các dự án sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nước thì không bắt buộc phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Công ty Cổ phần Xây dựng Hằng An căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 26/BXD-KTXD, CONG VAN 26 2011, BO XAY DUNG, NHA THAU PHU, HOP DONG XAY DUNG, XAY DUNG - DO THI