09/08/2011 | 2691 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2597/LĐTBXH-LĐTL
V/v chi trả trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội
(Số 11A, Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 356/2011/TTHN-TC ngày 08/7/2011 của Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội về việc giải quyết chế độ cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật Lao động thì người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định. Khi người lao động làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên mà chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định tại Điều 37 của Bộ luật Lao động thì doanh nghiệp có trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 42 của Bộ luật Lao động.

2. Cách tính trả trợ cấp thôi việc thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003, Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp công ty không đủ nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc thì báo cáo chủ sở hữu xem xét, hướng dẫn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trả lời để Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tcty Đường sắt Việt Nam;
- Lưu VP, Vụ LĐTL (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2597/LDTBXH-LDTL, CONG VAN 2597 2011, BO LAO DONG – THUONG BINH VA X, TRO CAP THOI VIEC, TRA TRO CAP THOI VIEC, DON PHUONG CHAM DUT HOP DONG LAO DONG, CHAM DUT HOP DONG LAO DONG, LAO DONG - TIEN LUONG