30/05/2011 | 1463 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2491/TCHQ-GSQL
V/v thanh lý hàng hóa

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

 - Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro;
(Địa chỉ: số 195, Lê Lợi, TP Vũng tàu)
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Trả lời công văn số số 04-1186/VT ngày 25/04/201 của Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro và công văn số 0742/HQBRVT-GSQL ngày 22/04/2011 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thanh lý hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phục vụ hoạt động dầu khí, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Đồng ý để Xí nghiệp khi làm thủ tục thanh lý đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị, vật tư, phụ tùng nhập khẩu từ năm 2000 trở về trước và phế liệu loại bỏ trong quá trình sửa chữa nay không còn giá trị sử dụng thì không phải kê khai tờ khai nhập khẩu theo hướng dẫn tại điểm c1, khoản 3, Điều 42, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính với điều kiện Xí nghiệp phải có văn bản cam kết về việc hàng hóa thanh lý có nguồn gốc từ hàng hóa nhập khẩu để phục vụ dự án thăm dò khai thác dầu khí. Các thủ tục khác liên quan đến thanh lý hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.

- Về giá trị của hàng hóa, năm nhập khẩu do Xí nghiệp tự kê khai và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật; về chính sách thuế thực hiện theo quy định hiện hành.

- Trong quá trình làm thủ tục thanh lý hàng nhập khẩu của Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro, nếu có cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu miễn thuế thanh lý không đúng quy định tại Điều 42, Thông tư số 194/2010/TT-BTCmục II, Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) thì đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dừng ngay việc thanh lý và tiến hành kiểm tra sau thông quan theo quy định./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2491/TCHQ-GSQL, CONG VAN 2491 2011, TONG CUC HAI QUAN, XUAT NHAP KHAU