20/12/2011 | 1935 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 230/BXD-KTXD
V/v định mức kinh tế – kỹ thuật cho các công tác xây dựng mới thuộc gói thầu số 13 - Cầu Đông Trù - DA ĐTXD đường 5 kéo dài.

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn - UBND thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 662/CV-BQLDA ngày 10/11/2011 của Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn - UBND thành phố Hà Nội về việc vận dụng định mức kinh tế – kỹ thuật cho các công tác xây dựng mới chưa có trong hệ thống định mức xây dựng đã được công bố đối với gói thầu số 13 - Cầu Đông Trù - Dự án đầu tư xây dựng đường 5 kéo dài, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: “Đối với các công tác xây dựng mới chưa có trong hệ thống định mức xây dựng đã được công bố thì chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức tư vấn căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức do Bộ Xây dựng hướng dẫn để xây dựng định mức hoặc áp dụng các định mức xây dựng tương tự ở các công trình khác”.

2. Đối với Cầu Đông Trù, định mức dự toán một số công tác liên quan đến công nghệ thi công vòm ống thép nhồi bê tông chưa được công bố trong hệ thống định mức hiện hành của Nhà nước. Nếu các định mức do Bộ Giao thông Trung Quốc và các cơ quan có thẩm quyền tương đương ban hành phù hợp với thiết kế, điều kiện thi công, biện pháp thi công, công nghệ thi công của công trình thì Bộ Xây dựng thống nhất để Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn xem xét, hoàn thiện và trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt làm căn cứ lập dự toán cho gói thầu số 13 – Cầu Đông Trù, dự án xây dựng đường 5 kéo dài.

3. Trong quá trình vận dụng định mức kinh tế – kỹ thuật của Trung Quốc, cần lưu ý một số điểm như sau:

- Về cấp bậc thợ trong hao phí nhân công: xác định căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật đối với loại công việc theo quy định của Việt nam.

- Về một số thành phần hao phí khác như các loại vật liệu khác, máy khác: xác định trên cơ sở thiết kế, điều kiện, biện pháp thi công của công trình.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 230/BXD-KTXD, CONG VAN 230 2011, BO XAY DUNG, XAY DUNG - DO THI