05/05/2010 | 904 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2266/TCHQ-GSQL
V/v hàng tái xuất gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty cổ phần tập đoàn Thành Công
(Đ/c: KCN Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 106/CV-XNK ngày 26/4/2010 của Công ty về vướng mắc khi làm thủ tục hải quan đối với hàng từ nội địa đưa vào kho ngoại quan chờ tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công văn số 7325/TCHQ-GSQL ngày 02/12/2009 của Tổng cục Hải quan hưởng dẫn việc chuyển cửa khẩu xe ôtô về kho ngoại quan, trong đó có chỉ đạo: "không thực hiện việc chuyển cửa khẩu mặt hàng xe ôtô các loại từ cửa khẩu nhập về các kho ngoại quan ngoài khu vực cửa khẩu", quy định này được hiểu là áp dụng đối với hàng từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan để chờ nhập khẩu vào nội địa; Đối với hàng xuất khẩu (bao gồm cả hàng tái xuất), đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 25 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, theo đó, hàng hoá xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan chờ xuất khẩu được gửi vào kho ngoại quan.

Thủ tục hải quan, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi quản lý kho ngoại quan để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2266/TCHQ-GSQL, CONG VAN 2266 2010, TONG CUC HAI QUAN, HANG GUI KHO NGOAI QUAN, XUAT NHAP KHAU