09/04/2008 | 3671 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2249/UBND-VX
V/v nâng mức kinh phí xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà tình thương trên địa bàn thành phố.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Sở Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các quận – huyện.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy tại Công văn số 1605-CV/VPTU ngày 01 tháng 4 năm 2008 “về nâng mức sàn xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương”;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất điều chỉnh nâng mức sàn kinh phí vận động xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà tình thương trên địa bàn thành phố như sau:

- Nhà tình nghĩa: từ mức 18 triệu đồng/căn lên 30 triệu đồng/căn.

- Nhà tình thương: từ 8 triệu đồng/căn lên 15 triệu đồng/căn.

Riêng Huyện Cần Giờ và Nhà bè do chi phí san lấp cao hơn nên mức sàn kinh phí vận động, xây dựng Nhà tình nghĩa là 40 triệu đồng/căn và Nhà tình thương là 20 triệu đồng/căn.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban vận động Vì người nghèo các cấp tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Vì người nghèo”, vận động xã hội chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách và người nghèo thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Thường trực UBND thành phố;
- VP Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các Ban HĐND thành phố;
- Các Đoàn thể thành phố;
- Các Sở - ngành thành phố;
- Báo Đài thành phố;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Phòng CV;
- Lưu: VT,  (VX-LC)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2249/UBND-VX, CONG VAN 2249, THANH PHO HO CHI MINH, TAI CHINH NHA NUOC, XAY DUNG- DO THI, VAN HOA- XA HOI