21/02/2011 | 4054 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2241/BTC-CST
V/v: tham gia thiết kế cơ sở

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được công văn của một số địa phương đề nghị hướng dẫn thu đối với hoạt động tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại điểm 5.1 khoản 5 mục III Phần A Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP thì phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng bao gồm: thẩm định phần thuyết minh và thiết kế cơ sở.

- Ngày 15/10/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, trong đó quy định: “Cơ quan tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở được hưởng 25% phí thẩm định dự án. Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện quy định này”.

- Căn cứ quy định trên, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng phí thẩm định đầu tư như sau: Số thu phí thẩm định dự án đầu tư (100%) được phân bổ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư là 75% trong tổng số tiền phí thẩm định đầu tư (như quy định tại Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính); Cơ quan tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở được hưởng 25% trong tổng số tiền phí thẩm định dự án đầu tư (trước đây số tiền 25% này là khoản trích nộp vào ngân sách nhà nước, nay không trích nộp vào ngân sách nhà nước mà chuyển cho cơ quan tham gia ý kiến thiết kế cơ sở).

Bộ Tài chính có công văn hướng dẫn để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC, ĐT, NSNN, HSCN;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2241/BTC-CST, CONG VAN 2241 2011, BO TAI CHINH, THUE - PHI - LE PHI