24/11/2010 | 1111 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2167/TTg-QHQT
V/v Tiếp nhận Dự án (vòng 9) do Quỹ Toàn cầu tài trợ phòng chống lao.

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7654/BKH-KTĐN ngày 27 tháng 10 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án: "Dự án Quỹ Toàn cầu Vòng 9 phòng chống lao Việt Nam", với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 57.162.558 USD, do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Bộ Y tế nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan; tổ chức thẩm định, phê duyệt, ký văn kiện Dự án với Bên Tài trợ và chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định về quản lý và sử dụng viện trợ ODA và các quy định pháp luật có liên quan. Lưu ý phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương liên quan và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP và các PTTg (để b/c);
- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;
- Ủy ban công tác về các tổ chức phi CP (Bộ Ngoại giao);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Vĩnh Trọng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2167/TTG-QHQT, CONG VAN 2167, THU TUONG CHINH PHU, VIEN TRO KHONG HOAN LAI, PHONG CHONG AIDS, PHONG CHONG LAO, PHONG CHONG SOT RET, TAI CHINH NHA NUOC