19/04/2011 | 1661 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2077/BGDĐT-CTHSSV
V/v Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2011

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các Đại học, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp.

 

Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường do Thủ tướng Chính phủ phát động từ ngày 29/4 đến ngày 6/5 hàng năm đã trở thành hoạt động truyền thống, có tác dụng thiết thực, hiệu quả trong phạm vi cả nước. Để hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, các Đại học, Học viện, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp phối hợp với địa phương tổ chức thực hiện tốt một số công việc cụ thể sau:

1- Phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường từ ngày 29/4 đến 6/5/2011 và duy trì đến dịp kỷ niệm ngày Môi trường thế giới 5/6/2011.

2- Tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tổ chức ngày hội vệ sinh trường học, lễ mít tinh, diễu hành, giao lưu văn hoá, panô, áp phích, khẩu hiệu về nước sạch, vệ sinh môi trường (theo nội dung thông điệp đính kèm).

3- Tổ chức tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom xử lý rác thải, chăm sóc và trồng thêm cây xanh ở nơi làm việc, học tập, ký túc xá, nơi ở của học sinh, sinh viên, cán bộ công chức.

4- Vận động mọi người tham gia bảo quản, sửa chữa và huy động các nguồn lực xây dựng mới các công trình vệ sinh - nước sạch .

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, các Đại học, Học viện, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và báo cáo kết quả thực hiện Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường về Bộ trước ngày 15/6/2011.

Địa chỉ gửi báo cáo: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo - 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

 Điện thoại : 04 38694029; Fax 04 38694029; Email ntson@moet.gov.vn

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ NN&PTNT (để p/h);
- Vụ KHCN&MT (để p/h);
- Lưu VT, Vụ CT HSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÔNG ĐIỆP HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo công văn số 2077/BGDĐT-CTHSSV, ngày 19/4/2011)

1. Nước sạch là tài nguyên quý giá nhưng không phải vô tận, cần phải giữ gìn bảo vệ để sử dụng lâu dài.

2. Nước sạch và vệ sinh môi trường là tiêu chí của xây dựng Nông thôn mới.

3. Bảo đảm nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội.

4. Thu gom, xử lý chất thải, rác thải vì xóm làng xanh, sạch, đẹp.

5. Bảo vệ công trình nước sạch và vệ sinh là bảo vệ tài sản của chính mình.

6. Bỏ rác đúng nơi quy định, hành động nhỏ, ý nghĩa lớn.

7. Sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường vì sức khỏe của chính mình.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2077/BGDDT-CTHSSV, CONG VAN 2077, BO GIAO DUC VA DAO TAO, TUAN LE QUOC GIA, NUOC SACH VA VE SINH MOI TRUONG, TAI NGUYEN- MOI TRUONG