17/04/2009 | 1351 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2064/TCHQ-KTTT
V/v Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty TNHH một thành viên tin học ứng dụng DCOM.
(Số 23, F3, TT nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, P. Đồng Nhân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 04/CV-DCOM năm 2009 của Công ty TNHH một thành viên tin học ứng dụng DCOM về việc Xác nhận không nợ thuế XNK; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ kết quả tra cứu số liệu trên hệ thống KT559, hệ thống Quản lý rủi ro ngày 16 tháng 04 năm 2009 tại Tổng cục Hải quan thì Công ty TNHH một thành viên tin học ứng dụng DCOM, MST: 0102187572 không còn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong thời gian 15 ngày (kể từ ngày phát hành văn bản này) trên cơ sở chứng từ, sổ sách kế toán thuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Doanh nghiệp. Trường hợp xác định Doanh nghiệp còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trên hệ thống KT559 và các trường hợp không phản ánh trên hệ thống này liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thì kịp thời báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan để xác nhận lại tình trạng nợ thuế của Doanh nghiệp; Quá thời hạn nêu trên nếu Cục Hải quan tỉnh, thành phố không thông báo về Tổng cục thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của Doanh nghiệp tại đơn vị mình.

3. Kể từ ngày phát hành văn bản này, nếu Doanh nghiệp đến đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố thì yêu cầu Doanh nghiệp phải nộp đủ thuế và các khoản nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trước khi giải phóng hàng.

4. Xác nhận này có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày ký văn bản này với điều kiện Doanh nghiệp có bản cam kết không có các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK tính đến ngày ký văn bản này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết này.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty TNHH một thành viên tin học ứng dụng DCOM và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 

 

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2064/TCHQ-KTTT, CONG VAN 2064, TONG CUC HAI QUAN, XUAT NHAP KHAU, THUE - PHI - LE PHI