16/05/2011 | 4358 Lượt xem |

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1958/BHXH-CSXH
V/v: Chế độ tử tuất

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân - Bộ Công an;
- Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội một số tỉnh, thành phố, hiện nay việc giải quyết chế độ tử tuất phải thực hiện nhiều lần với lý do tại thời điểm người tham gia BHXH hoặc người đang hưởng chế độ BHXH (sau đây gọi chung là người lao động) chết thân nhân người lao động không nắm được chính sách nên đã không kê khai đầy đủ những thân nhân mà khi đối tượng còn sống có trách nhiệm nuôi dưỡng, nên sau khi giải quyết hưởng chế độ tử tuất thân nhân người lao động lại đề nghị bổ sung định suất tuất. Đây là vấn đề vướng mắc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổng hợp báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tuy nhiên đến nay chưa được hướng dẫn. Để thống nhất trong thực hiện Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố, Giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng, Giám đốc BHXH Công an nhân dân, Giám đốc BHXH Ban cơ yếu Chính phủ chỉ đạo:

Bảo hiểm xã hội nơi tiếp nhận hồ sơ (theo phân cấp) có trách nhiệm phổ biến nội dung chế độ tử tuất, thủ tục hồ sơ, quy trình giải quyết và hướng dẫn thân nhân người lao động phải kê khai đầy đủ các thông tin làm căn cứ xem xét giải quyết chế độ tử tuất trước khi tiếp nhận hồ sơ; đồng thời yêu cầu người có trách nhiệm đại diện cho các thân nhân kê khai (mẫu 09 A-HSB kèm theo quyết định 777/QĐ-BHXH ngày 7/5/2010) phải thông báo cho tất cả các thân nhân có tên trong tờ khai nắm được đầy đủ và thống nhất với các nội dung đã kê khai. Căn cứ để xem xét giải quyết trợ cấp tử tuất hàng tháng hoặc 1 lần là tờ khai hoàn cảnh gia đình có khai đầy đủ các thông tin đã có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đối chiếu với quy định của Nhà nước về chính sách BHXH để giải quyết; trường hợp có nội dung chưa rõ thì tiến hành kiểm tra, xác minh trước khi giải quyết và lưu biên bản xác minh vào hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất của người lao động.

Sau khi giải quyết chế độ tử tuất theo đúng quy định nêu trên, trong khi chờ hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chưa xem xét, giải quyết bổ sung định suất tuất phát sinh (trừ trường hợp có ý kiến bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).

Nhận được văn bản này đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, Bảo hiểm xã hội Ban cơ yếu Chính phủ tuyên truyền, phổ biến chính sách, thủ tục hồ sơ để thân nhân người lao động nắm được và thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng GĐ (để báo cáo);
- Các Phó Tổng GĐ;
- Lưu: VT, CSXH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1958/BHXH-CSXH, CONG VAN 1958 2011, BAO HIEM XA HOI VIET NAM, CHE DO TU TUAT, BAO HIEM