31/05/2011 | 2832 Lượt xem |

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 188/GSQL-TH
V/v Vướng mắc C/O mẫu D, E

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1047/HQHCM-GSQL ngày 22/04/2011 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh liên quan đến vướng mắc C/O mẫu D, E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về C/O mẫu D: đề nghị Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh gửi các C/O mẫu D do Singapore phát hành không có chữ ký của người đề nghị cấp C/O tại ô số 11 về Tổng cục Hải quan đề xác minh tính hợp lệ (kèm bản scan rõ nét gửi vào hòm thư co@customs.gov.vn). Tổng cục Hải quan sẽ thông báo tới Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh khi có kết quả trả lời từ phía cơ quan cấp C/O của Singapore.

2.Về C/O mẫu E:

2.1. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Công Thương tại công văn số 3890/BCT-XNK ngày 29/04/2011 thì đối với C/O mẫu E cấp sau theo quy định tại Điều 11, Phụ lục 2 Thông tư 36/2010/TT-BCT chỉ yêu cầu tổ chức cấp C/O của nước xuất khẩu đánh dấu vào mục “ISSUED RETROACTIVELY” thuộc ô số 13 và không phải ghi dòng chữ “ISSUED RETROACTIVELY” tại ô số 12 trên C/O mẫu E.

2.2.  Về ngày xuất khẩu (date of shipment) ghi trên vận đơn: Tại phiên họp lần thứ ba (03) của Tiểu ban về Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định ATIGA (SCROO) được tổ chức tại Jakarta, Indonesia từ ngày 10-11/01/2011, các nước ASEAN đã thống nhất ngày xuất khẩu (date of shipment) là ngày xếp lên tàu (Shipped on board date). Trường hợp trên vận đơn không thể hiện ngày xếp hàng lên tàu thì ngày phát hành vận đơn được coi là ngày xuất khẩu. Để thống nhất với C/O mẫu D, đề nghị Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh áp dụng cách xác định ngày xuất khẩu nêu trên đối với C/O mẫu E.

Trường hợp có sự khác biệt giữa ngày xếp hàng lên tàu (hoặc ngày phát hành) giữa Master B/L và House B/L (hoặc giữa Master Airway Bill và House Airway Bill) thì căn cứ vào Master B/L (hoặc Master Airway Bill) để xác định C/O cấp sau.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 188/GSQL-TH, CONG VAN 188 2011, CUC GIAM SAT QUAN LY VE HAI QU, CUC GIAM SAT QUAN LY VE HAI QUAN, TONG CUC HAI QUAN, C/O MAU D, CUC HAI QUAN TP. HO CHI MINH, C/O MAU E, C/O MAU D DO SINGAPORE PHAT HANH, THUONG MAI, XUAT NHAP KHAU