16/04/2004 | 2823 Lượt xem |

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1854/VPCP-CN
V/v bổ sung Công ty khai thác chế biến nông lâm sản Ea Súp thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam vào danh sách giải quyết tồn đọng gỗ tại nước CHDCND Lào

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Bộ Thương mại,
- Phân ban hợp tác Việt Lào.
- Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 616 CV-BNN-LN ngày 30 tháng 3 năm 2004) về việc bổ sung Công ty khai thác chế biến nông lâm sản Ea Súp thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam vào danh sách giải quyết tồn đọng gỗ tại nước CHDNND Lào, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Phân ban hợp tác Việt - Lào bổ sung Công ty khai thác chế biến nông lâm sản Ea Súp thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam vào danh sách giải quyết gỗ đã mua của nước Lào hiện còn tồn đọng, để đề nghị Chính phủ nước CHDCND Lào giải quyết cho Công ty được đem gỗ về nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Phân ban hợp tác Việt - Lào biết, thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1854/VPCP-CN, CONG VAN 1854, VAN PHONG CHINH PHU, DOANH NGHIEP