02/12/2010 | 1375 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 184/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Tổng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Miền Trung

Trả lời văn bản số 127/KH-TC ngày 23/11/2010 của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Miền Trung đề nghị hướng dẫn điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng gói thầu XQ3 “Xây dựng cầu sông Chàng”, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thì việc điều chỉnh giá hợp đồng đối với hợp đồng theo giá điều chỉnh thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và các quy định của Nhà nước có liên quan.

Trường hợp nêu tại văn bản số 127/KH-TC, nếu trong hợp đồng các bên đã thỏa thuận giá trong hồ sơ dự thầu là căn cứ để tính toán điều chỉnh giá hợp đồng, thì Nhà thầu lập hồ sơ điều chỉnh như nêu tại văn bản là phù hợp.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Miền Trung trao đổi với Chủ đầu tư để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VP,Vụ KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 184/BXD-KTXD, CONG VAN 184 2010, BO XAY DUNG, DIEU CHINH GIA HOP DONG XAY DUNG, XAY DUNG - DO THI