25/10/2011 | 1316 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1781/BXD-KTQH
V/v: Nhiệm vụ QH chi tiết 1/500 Bến xe Miền Đông.

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3669/UBND-ĐTMT ngày 21/7/2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (Nhiệm vụ quy hoạch) Bến xe Miền Đông mới tại phường Long Bình, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh và phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Bến xe Miền Đông mới (Bến xe Suối Tiên) là công trình đầu mối giao thông quan trọng, phục vụ vận chuyển hành khách vùng phía Đông Bắc của thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí bến xe nằm chủ yếu trên địa bàn phường Long Bình, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh (123.188 m2) và một phần trên địa bàn phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (37.045 m2). Đây là một trường hợp đặc thù, thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết khu chức năng trong đô thị nằm trên địa bàn hai tỉnh chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Do đó để có cơ sở xem xét quyết định thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết này, đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo, đảm bảo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện quy hoạch trong công tác giao đất và giải phóng mặt bằng.

Để đảm bảo việc kết nối hạ tầng kỹ thuật và không gian kiến trúc cảnh quan của khu vực Bến xe với các khu vực xung quanh của thành phố, UBND thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết này trên cơ sở có ý kiến thỏa thuận của UBND tỉnh Bình Dương.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Bình Dương;
- Lưu VT, Vụ KTQH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1781/BXD-KTQH, CONG VAN 1781, BO XAY DUNG, NHIEM VU QUY HOACH CHI TIET, BEN XE MIEN DONG, XAY DUNG- DO THI