16/09/2010 | 1351 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1631/TTg-KGVX
V/v bổ sung Bệnh viện Tim mạch An Giang vào Quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

 

Xét đề nghị của Bộ Y tế (văn bản số 564/TTr-BYT ngày 06 tháng 7 năm 2009) về việc bổ sung Bệnh viện Tim mạch An Giang là bệnh viện chuyên khoa hạng I thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép bổ sung Bệnh viện Tim mạch An Giang là bệnh viện chuyên khoa hạng I thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2008.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản số 801/TTg-KGVX ngày 18 tháng 5 năm 2010 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới Bệnh viện Tim mạch An Giang.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KGVX(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1631/TTG-KGVX, CONG VAN 1631 2010, THU TUONG CHINH PHU, BO SUNG, BENH VIEN TIM MACH AN GIANG, QUY HOACH MANG LUOI KHAM CHUA BENH, THE THAO - Y TE