26/04/2012 | 3777 Lượt xem |

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1585/BHXH-BT
V/v xử lý nợ BHXH, BHYT của các doanh nghiệp thuộc VINASHIN

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Từ năm 2009 nhiều doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Tập đoàn VINASHIN) gặp khó khăn về việc làm, nợ tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người lao động. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 87/2010/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 về việc cho doanh nghiệp, người lao động thuộc Tập đoàn VINASHIN và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vay để chi trả nợ tiền lương, nợ BHXH, BHYT, BHTN, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, tạo việc làm, học nghề đến hết năm 2011 và tiếp tục thực hiện đến hết năm 2012. Tập đoàn VINASHIN đang phối hợp tích cực với các bộ, ngành trình Chính phủ các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong đó có vấn đề trả nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN.

Để tiếp tục tạo điều kiện giúp người lao động và doanh nghiệp thuộc Tập đoàn VINASHIN vượt qua khó khăn trong giai đoạn tái cơ cấu, theo đề nghị của Tập đoàn VINASHIN tại Công văn số 1344/CNT-TCNS ngày 23/4/2012, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố: trong thời gian thực hiện Quyết định số 87/2010/QĐ-TTg, tạm thời chưa áp dụng biện pháp kiến nghị xử lý vi phạm hành chính và khởi kiện rà tòa án đối với các doanh nghiệp trực thuộc VINASHIN nợ tiền BHXH, BHYT, được Tập đoàn VINASHIN bảo lãnh vay vốn và có văn bản cam kết về thời hạn trả nợ.

Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện doanh nghiệp vi phạm cam kết về trả nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN thì báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam để xem xét giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- Tập đoàn VINASHIN, Công đoàn CNTT VN;
- Lưu: VT, BT (02b)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1585/BHXH-BT, CONG VAN 1585 2012, BAO HIEM XA HOI VIET NAM, XU LY NO BAO HIEM XA HOI, DOANH NGHIEP THUOC VINASHIN, XU LY NO BAO HIEM Y TE, BAO HIEM