13/09/2011 | 5064 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 156/BXD-KTXD
V/v: phạt vi phạm hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi: Trung tâm phát triển quỹ đất – UBND tỉnh Đồng Tháp

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1021/ĐN-PTNĐ-TTTV ngày 10/8/2011 của Trung tâm phát triển quỹ đất – UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn phạt do vi phạm hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng đã được quy định tại Điều 41 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Theo đó, việc thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng phải do các bên thỏa thuận và phải được ghi cụ thể trong hợp đồng, nhưng mức thưởng không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng làm lợi, mức phạt không vượt quá 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm. Như vậy, việc xác định giá trị tiền phạt do vi phạm hợp đồng theo cách tính trong ví dụ nêu tại văn bản 1021/ĐN-PTNĐ-TTTV của Trung tâm phát triển quỹ đất – UBND tỉnh Đồng Tháp là phù hợp.

Trung tâm phát triển quỹ đất – UBND tỉnh Đồng Tháp căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 156/BXD-KTXD, CONG VAN 156 2011, BO XAY DUNG, PHAT VI PHAM HOP DONG XAY DUNG, XAY DUNG - DO THI