09/11/2007 | 3859 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ NỘI VỤ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số  1489/SNV-XDCQ
Về thực hiện chính sách hỗ trợ luân chuyển, bố trí lại cán bộ phường, xã, thị trấn.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 6123/UBND-VX ngày 18/9/2007 và Công văn số 6978/UBND-VX ngày 17/10/2007 về thực hiện chính sách hỗ trợ luân chuyển, bố trí lại cán bộ phường, xã, thị trấn, sau khi thống nhất với Bảo hiểm xã hội thành phố và Sở Tài chính, Sở Nội vụ hướng dẫn như sau:

Để bảo đảm quyền lợi cho cán bộ chuyên trách, công chức chuyên môn phường, xã, thị trấn khi chuyển sang cán bộ không chuyên trách (do không đủ trình độ chuyên môn theo quy định, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hoặc không thể bố trí vào các chức danh cán bộ chuyên trách khác), thống nhất giữ nguyên mức lương hiện hưởng đang đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở thời điểm bố trí, sắp xếp lại nhiệm vụ để tiếp tục hưởng và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

- Đối với công chức chuyên môn: Khi chuyển sang cán bộ không chuyên trách, Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành Quyết định thôi giữ nhiệm vụ công chức chuyên môn để nhận nhiệm vụ khác, giữ nguyên hệ số lương của ngạch công chức hiện hưởng để tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.  Ví dụ: bà Nguyễn Thị B, công chức Văn phòng - Thống kê, lương hiện hưởng ngạch công chức loại B, mã số 01.004, bậc 5, hệ số 2,66, chuyển sang Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường, được tiếp tục hưởng mức phụ cấp hàng tháng tương đương hệ số 2,66 mức lương tối thiểu và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Đối với cán bộ chuyên trách thôi giữ chức vụ để chuyển sang cán bộ không chuyên trách, Hội đồng nhân dân hoặc tổ chức chính trị, chính trị - xã hội phường, xã, thị trấn làm thủ tục miễn nhiệm theo quy định để nhận nhiệm vụ khác. Về chế độ chính sách, đối với một số trường hợp thực hiện như sau:

+ Nếu đang hưởng bảng lương chức vụ (2 bậc) theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức thì tiếp tục hưởng mức phụ cấp và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo lương chức vụ. Ví dụ: ông Trần Văn A, Bí thư Đoàn Thanh niên, lương hiện hưởng bậc 2, hệ số 2,25, chuyển sang cán bộ không chuyên trách được tiếp tục hưởng mức phụ cấp hàng tháng tương đương hệ số 2,25 và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trường hợp ông A đang ở bậc 1, hệ số 1,75 khi chuyển sang cán bộ không chuyên trách, hưởng phụ cấp hàng tháng tương đương hệ số 1,86 và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mức này.

+ Nếu trước khi làm cán bộ chuyên trách đã là công chức chuyên môn, khi chuyển sang cán bộ chuyên trách, hưởng lương chức vụ mà hệ số lương chức vụ thấp hơn hệ số lương chuyên môn, được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu giữa lương chuyên môn và lương chức vụ, nay chuyển sang cán bộ không chuyên trách, được tính lại theo bảng lương chuyên môn, thời gian làm cán bộ chuyên trách được tính để nâng bậc lương theo quy định (điều kiện không bị kỷ luật). Ví dụ: bà Nguyễn Thị C trước đây là công chức Văn hóa – Xã hội, hưởng lương công chức loại B, ngạch cán sự, bậc 4, hệ số 2,46, thời gian được tính để nâng bậc lương lần sau từ tháng 11/2004. Tháng 12/2004 bà C được bầu làm Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ, hưởng lương chức vụ bậc 1, hệ số 1,75 và hưởng chênh lệch bảo lưu 0,71. Đến ngày 01/7/2007 bà C chuyển sang làm cán bộ không chuyên trách. Lương của bà C xếp lại như sau: Tháng 11/2006 nâng bậc lương từ bậc 4, hệ số 2,46  lên bậc 5, hệ số 2,66, thời gian được hưởng và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kể từ tháng 7/2007 (thời điểm thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân để làm cán bộ không chuyên trách).

Lưu ý: Đối với công chức chuyên môn công tác trước tháng 10/2003 thì thời gian nâng bậc lương thực hiện theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 (thời gian nâng bậc 5 năm). Nếu chưa thực hiện nâng bậc theo thời gian quy định thì phải tính lại để xác định mức lương để hưởng và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

- Không thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức khi chuyển sang cán bộ không chuyên trách để bảo đảm tương ứng với cán bộ không chuyên trách khác.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn ký hợp đồng lao động đối với cán bộ nêu trên làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

Sở Nội vụ hướng dẫn như trên để Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.HĐND/TP;
- TT.UBND/TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- BTC, BDV, UBKT Thành ủy;
- VPHĐ-UB/TP;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc nhà nước thành phố;
- Bảo hiểm xã hội thành phố;
- UBND quận-huyện;
- Phòng VX;
- Lưu: VT, PXDCQ. L 61b

GIÁM ĐỐC
Châu Minh Tỷ

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1489/SNV-XDCQ, CONG VAN 1489, THANH PHO HO CHI MINH, LAO DONG- TIEN LUONG, BO MAY HANH CHINH