05/09/2011 | 2297 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/5BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh Vật tư (C&T)

Trả lời văn bản số 700/CV-C&T ngày 12/8/2011 của Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh Vật tư (C&T) đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Mục b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng đã quy định: “Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động bất thường hoặc khi Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá nếu được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng”.

Theo đó, đối với 02 hợp đồng nêu tại văn bản số 700/CV-C&T, nếu trong hợp đồng các bên có thỏa thuận được điều chỉnh đơn giá khi có sự biến động bất thường của giá nhiên liệu, vật tư do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá và nếu được phép của Người quyết định đầu tư, hai bên thực hiện điều chỉnh đơn giá như nội dung hợp đồng đã ký.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh Vật tư (C&T) tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,Vụ KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 145/BXD-KTXD, CONG VAN 145 2011, BO XAY DUNG, XAY DUNG - DO THI