16/03/2009 | 833 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1394/TCHQ-KTTT
V/v Xoá nợ thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan Nghệ An

Trả lời công văn số 1493/TTr-HQNA ngày 02/12/2008 của Cục Hải quan Nghệ An về, việc xoá nợ thuế cho Công ty Cổ phần XNK và dịch vụ tổng hợp Nghệ An; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 3 công văn số 10945/BTC-TCT ngày 31/8/2005 của Bộ Tài chính về việc xoá nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN thì: Đối với các Công ty nhà nước đã chuyển thành Công ty cổ phần hoặc đã có biên bản xác định giá trị doanh nghiệp và quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần mà khoản nợ NSNN đã tính trong tổng nợ phải trả khi xác định giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thì số nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN đã tính trong tổng số nợ thực tế phải trả nêu trên không được giải quyết xoá nợ. Đề nghị Cục Hải quan Nghệ An đôn đốc Công ty nộp đủ thuế còn nợ vào NSNN.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Nghệ An biết và thực hiện.

 

 

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ - XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1394/TCHQ-KTTT, CONG VAN 1394 2009, TONG CUC HAI QUAN, DOANH NGHIEP, THUE - PHI - LE PHI