31/03/2011 | 1217 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1373/TCHQ-VPĐ&ĐT
V/v xin đất, liên kết xây dựng dự án nhà ở cho CBCC của TCHQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi: Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Trải qua hơn 65 năm xây dựng và phát triển, ngành Hải quan luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị do Bộ Tài chính và Chính phủ giao, góp phần quan trọng trong việc giữ vững chủ quyền an ninh kinh tế quốc gia và thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển vững chắc. Cùng với sự tăng trưởng, phát triển của nền kinh tế, sự tăng lên của lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, tình trạng vi phạm pháp luật hải quan đang có chiều hướng tăng lên với các hình thức vi phạm ngày càng tinh vi và phức tạp, nhiệm vụ của ngành Hải quan ngày càng nặng nề. Với phương châm hoạt động “Thuận lợi - Tận tụy - Chính xác”, toàn thể cán bộ công nhân viên chức ngành Hải quan luôn tận tụy, mẫn cán, khắc phục mọi khó khăn và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc để đáp ứng với yêu cầu khối lượng công việc ngày càng tăng nhằm thực hiện tốt vai trò “chiến sỹ gác cửa kinh tế đất nước”. Tuy nhiên, kể từ ngày thành lập đến nay, cán bộ công chức viên chức (CBCCVC) ngành Hải quan chưa được hưởng chính sách hỗ trợ trực tiếp về chỗ ở. Hiện nay, tổng số CBCCVC làm việc tại Cơ quan Tổng cục khoảng trên 1.000 người, trong đó có rất nhiều CBCCVC có hoàn cảnh khó khăn.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời cố gắng từng bước đảm bảo và nâng cao điều kiện công tác, ổn định đời sống, nhất là chỗ ở cho CBCCVC, Tổng cục Hải quan rất cần xin Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội một khu đất để liên kết xây dựng nhà ở cho khoảng 700 người bao gồm cán bộ công chức ở các Cục Hải quan địa phương được điều chuyển về làm công tác cải cách, hiện đại hóa, quản lý rủi ro, chống buôn lậu; viên chức hiện là giáo viên giảng dạy của Trường Hải quan Việt Nam tại Hà Nội và cán bộ, công chức có hoàn cảnh khó khăn.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan kính trình Lãnh đạo Bộ Tài chính cho phép Tổng cục được xin đất và liên kết với một đơn vị có chức năng đầu tư xây dựng, cùng với nguồn đóng góp của CBCCVC (nguồn kinh phí này không huy động từ ngân sách nhà nước) để thực hiện dự án, đáp ứng nhu cầu công tác và sinh hoạt ăn ở của CBCCVC Hải quan, góp phần vào chương trình phát triển nhà ở của Thành phố Hà Nội.

Kính trình lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VPĐ&ĐT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1373/TCHQ-VPD&DT, CONG VAN 1373, TONG CUC HAI QUAN, BAT DONG SAN, XAY DUNG- DO THI