20/04/2012 | 5048 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1358/TCT-TNCN
V/v: Phụ cấp độc hại, nguy hiểm được trừ khi xác định thuế TNCN của người nước ngoài.

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại công văn số 664/CT-TTr ngày 03/02/2012, Cục Thuế tỉnh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phản ánh vướng mắc về việc xác định phụ cấp độc hại, nguy hiểm được trừ khi xác định thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của kỹ sư người nước ngoài làm việc tại Công ty liên doanh M-I Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điều 26 Luật Lao động có quy định: “Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.”

- Tại điểm 4.1.8, khoản 4, Mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, có hướng dẫn: “Mức chi các khoản phụ cấp bằng tiền được xác định theo quy định của cấp có thẩm quyền và phù hợp với chế độ quản lý tài chính hiện hành. Đối với người nước ngoài, số tiền phụ cấp được xác định trên cơ sở số tiền lương cơ bản ghi trong hợp đồng và mức phụ cấp do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định chung cho mọi đối tượng.”

- Tại công văn số 4337/LĐTBXH-TL ngày 14/12/2004 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm: “Thỏa thuận để Tổng công ty Dầu khí Việt Nam áp dụng phụ cấp độc hại, nguy hiểm mức 4, hệ số 0,4 so với mức lương tối thiểu chung đối với kỹ sư dung dịch khoan của Công ty liên doanh M-I Việt Nam trong những ngày làm việc trên các giàn khoan trên biển. Cách tính chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm theo quy định tại Thông tư số 23/LĐTBXH-TL ngày 7/7/1993 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối với trường hợp cá nhân người nước ngoài có hợp đồng lao động là kỹ sư dung dịch khoan của Công ty liên doanh M-I Việt Nam thì số tiền phụ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của các cá nhân này được xác định trên cơ sở số tiền lương cơ bản ghi trong hợp đồng (không phải là mức lương tối thiểu của kỹ sư dung dịch khoan người Việt Nam) nhân với phụ cấp độc hại mức 4, hệ số 0,4 theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TCT(VT,TNCN).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1358/TCT-TNCN, CONG VAN 1358 2012, TONG CUC THUE, PHU CAP DOC HAI NGUY HIEM, XAC DINH THUE THU NHAP CA NHAN, THUE - PHI - LE PHI, LAO DONG - TIEN LUONG