12/11/1998 | 5512 Lượt xem |

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1222/CV-KTTC3

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 1998

 

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 222/CV-KTTC3 NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 1998 VỀ VIỆC "HƯỚNG DẪN CHI TIÊU HỘI NGHỊ, TẬP HUẤN VÀ CÔNG TÁC PHÍ"

Kính gửi

- Các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố
- Cục Quản trị - NHNN
- Văn phòng đại diện NHNN tại TP Hồ Chí Minh
- Cục công nghệ tin học Ngân hàng
- Sở giao dịch NHNN
- Ban quản lý các dự án Ngân hàng

Bộ Tài chính đã có các Thông tư số 93/1998/TT-BTC "qui định chế độ chi tiêu hội nghị", Thông tư số 94/1998/TT-BTC "qui định chế độ công tác phí". Trong khi chờ có thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định của Chính phủ về chế độ tài chính của NHNN và để thực hiện 2 Thông tư nói trên được thống nhất và phù hợp với đặc thù hoạt động của NHNN; Được sự uỷ quyền của Thống đốc NHNN, NHNN Trung ương hướng dẫn việc thực hiện cụ thể như sau:

I- VỀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU HỘI NGHỊ VÀ TẬP HUẤN:

Các đơn vị (Vụ, Cục hoặc chi nhánh) muốn tổ chức hội nghị hoặc tập huấn phải nghiên cứu bố trí hợp lý về thời gian, địa điểm, nội dung, thành phần và số lượng đại biểu cho thích hợp để có được hiệu quả cao nhất và tiết giảm được chi phí. Hội nghị, tập huấn đối với cấp Trung ương phải được Thống đốc phê duyệt, đối với cấp tỉnh, thành phố phải được Giám đốc đơn vị duyệt mới được thực hiện.

1- Thời gian:

- Thời gian một hội nghị không quá 3 ngày.

- Thời gian một lớp tập huấn không qúa 10 ngày.

2- Địa điểm:

- Đối với các hội nghị và tập huấn do NHNN Trung ương tổ chức: để tận dụng cơ sở vật chất của ngành và giảm chi phí, các hội nghị, lớp tập huấn chỉ được tổ chức tại NHNN Trung ương, Văn phòng đại diện NHNN và tại TP Hồ Chí Minh hoặc tại Học viện Ngân hàng và các phân viện. Trường hợp cần thiết thì phải được Thống đốc duyệt chủ trương và các Cục quản trị duyệt dự toán để các chi nhánh thực hiện.

- Đối với các hội nghị và tập huấn của các chi nhánh NHNN tổ chức: chỉ được tổ chức trong phạm vi địa bàn thị xã, thành phố nơi chi nhánh đóng trụ sở.

3- Phân công thực hiện:

Các hội nghị, tập huấn của các Vụ, Cục NHNN Trung ương tổ chức phải được Thống đốc NHNN phê duyệt trước khi triển khai thực hiện và các đơn vị sau đây tổ chức thực hiện:

- Văn phòng NHNN triệu tập (Chánh văn phòng ký giấy phép triệu tập).

- Cục quản trị hoặc Văn phòng NHNN tại TP Hồ Chí Minh lập dự toán và thanh, quyết toán chi phí.

- Các Vụ, Cục có liên quan chuẩn bị phần nội dung và tài liệu hội nghị hoặc tập huấn.

4- Mức tiền ăn làm căn cứ xử lý kinh phí:

a- Hội nghị ngành do cấp TW tổ chức:

+ Tổ chức tại Hà Nội, T.P Hồ Chí Minh: 30.000đ/ngày/người.

+ Tổ chức tại các tỉnh: 25.000đ/ngày/người.

b- Hội nghị do cấp tỉnh, thành phố tổ chức hoặc hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật do cấp TW tổ chức tại tỉnh, thành phố:

+ Tổ chức tại Hà Nội, T.P Hồ Chí Minh: 25.000đ/ngày/người

+ Tổ chức tại các tỉnh: 20.000đ/ngày/người

c- Tập huấn do cấp tỉnh, thành phố tổ chức:

+ Tổ chức tại các tỉnh, thành phố: 20.000đ/ngày/người

+ Tổ chức tại huyện, xã: 15.000đ/ngày/người

- Trường hợp Ban tổ chức hội nghị có phục vụ ăn cho đại biểu thì toàn bộ tiền ăn của đại biểu được hạch toán vào chi phí tổ chức hội nghị. Đơn vị có cán bộ đi dự hội nghị chỉ thanh toán tiền tàu xe theo chế độ, không được thanh toán tiền công tác phí (tiền lưu trú) cho những ngày họp hội nghị đã ghi trên giấy triệu tập.

- Trường hợp ban tổ chức không phục vụ ăn cho đại biểu thì các đại biểu được thanh toán phần chênh lệch giữa mức tiền ăn của hội nghị theo qui định trên với mức phụ cấp công tác phí (10.000đ hoặc 5.000đ/ngày/người) và đơn vị có cán bộ đi dự hội nghị hoặc tập huấn thanh toán cho cán bộ tiền phụ cấp công tác phí, tiền tàu xe (nếu có).

- Ban tổ chức không chi tiền bồi dưỡng hoặc tiền ăn trưa cho những đại biểu sở tại (cùng tỉnh, thành phố) đã được hưởng lương.

- Đối với những đại biểu không hưởng lương thì được thanh toán toàn bộ theo mức tiền ăn của hội nghị.

5- Mức tiền thuê chỗ ngủ:

a- Hội nghị ngành cấp TW:

+ Tổ chức tại Hà Nội, T.P Hồ Chí Minh: 90.000đ/ngày/người

+ Tổ chức tại các tỉnh khác: 60.000đ/ngày/người

b- Hội nghị ngành cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW, hội nghị tập huấn chuyên đề:

+ Tổ chức tại Hà Nội, T.P Hồ Chí Minh: 60.000đ /người/ngày

+ Tổ chức tại các tỉnh khác: 50.000đ/người/ngày.

Toàn bộ tiền ngủ của các đại biểu dự hội nghị do đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị hạch toán. Đơn vị tổ chức hội nghị có trách nhiệm bố trí chỗ nghỉ cho đại biểu dự hội nghị, tập huấn, cần thu xếp tận dụng các nhà khách hiện có, nếu thiếu mới đi thuê và không thu tiền ngủ của đại biểu. Đơn vị cử người đi dự hội nghị, tập huấn không phải thanh toán tiền ngủ cho cán bộ.

Từ nay, tất cả các chi nhánh không thanh toán tiền thuê phòng ngủ cho cán bộ đi dự các lớp tập huấn do NHNN tổ chức. Đơn vị Vụ, Cục tổ chức tập huấn và các đơn vị đăng cai tổ chức chịu trách nhiệm thanh toán tiền thuê phòng ngủ trong trường hợp nếu có thuê phòng.

II- VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ:

Để thực hiện được yêu cầu công tác, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức đi công tác cũng như để việc thanh toán công tác phí đúng chế độ, Thủ trưởng đơn vị phải căn cứ vào yêu cầu, tính chất công việc để xem xét, bố trí cán bộ đi công tác (về số lượng cán bộ và thời hạn) cho phù hợp, bảo đảm làm việc có hiệu quả thiết thực và tiết kiệm kinh phí.

1/ Phụ cấp công tác phí:

a- Cán bộ đi công tác cách trụ sở làm việc của mình trên 30 km:

+ Tới vùng đồng bằng và trung du được thanh toán phụ cấp 20.000đ/ngày.

+ Tới miền núi cao, hải đảo, biên giới, vùng sâu được thanh toán phụ cấp 40.000đ/ngày.

b- Cán bộ đi công tác cách trụ sở làm việc của mình từ 15 đến 30 km:

+ Tới vùng đồng bằng và trung du được thanh toán phụ cấp 10.000đ/ngày.

+ Tới miền núi cao, hải đảo, biên giới, vùng sâu được thanh toán phụ cấp 20.000đ/ngày.

c- Cán bộ thường xuyên phải đi công tác lưu động, khoảng cách dưới mức hướng dẫn trên đây mà bảo đảm số ngày đi trong tháng từ 15 ngày trở lên thì được thanh toán theo mức khoán công tác phí. Thủ trưởng đơn vị quyết định mức khoán cho phù hợp tính chất, nội dung công việc và địa điểm công tác, mức phụ cấp khoán tối đa là 100.000đ/tháng.

Quy định là vùng núi cao căn cứ vào Quyết định số 21/UB-QĐ ngày 26/1/1993 của Bộ Trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc và miền núi.

Phụ cấp công tác phí được tính từ ngày cán bộ, công chức bắt đầu đi công tác đến khi trở về cơ quan của mình (bao gồm cả ngày lễ, ngày chủ nhật, Tết).

Phụ cấp công tác phí được tính cho nơi đến công tác là vùng đồng bằng, trung du hay miền núi cao, hải đảo, biên giới, vùng sâu mà không phụ thuộc vào nơi ra đi. Cụ thể:

- Ở vùng núi cao đi công tác xuống vùng đồng bằng, trung du thì được thanh toán phụ cấp công tác phí theo mức vùng đồng bằng, trung du (10.000đ hoặc 20.000đ/ngày).

- Ở vùng đồng bằng, trung du lên công tác tại vùng núi cao, hải đảo, biên giới, vùng sâu thì được thanh toán phụ cấp công tác phí theo mức vùng núi cao (20.000đ hoặc 40.000đ/ngày).

- Đi công tác trong vùng thì được thanh toán công tác phí theo mức trong vùng.

2/ Tiền thuê chỗ ở tại nơi đến công tác:

- Các đơn vị NHNN có phòng khách (trừ nơi có giấy phép kinh doanh) cần tận dụng để bố trí nơi nghỉ cho cán bộ, nhân viên NHNN đến làm việc tại đơn vị và không được thu tiền ngủ.

- Những nơi NHNN không có nhà khách, nhà nghỉ nếu thuê chỗ bên ngoài thì cán bộ đến công tác phải tự thanh toán tiền thuê phòng ngủ và sau khi đi công tác về thì được cơ quan thanh toán lại. Việc thanh toán tiền thuê chỗ ở tại nơi đến công tác (nếu có) phải chặt chẽ trên cơ sở hoá đơn thu tiền thực tế hợp pháp, hợp lệ và tối đa không quá mức sau:

+ 90.000đ/ngày đối với TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

+ 60.000đ/ngày đối với các tỉnh khác

+ 40.000đ/ngày đối với các huyện.

Trường hợp phải thuê phòng riêng thì mức tối đa là:

+ 150.000đ/ngày đối với T.P Hà nội và TP Hồ Chí Minh

+ 90.000đ/ngày đối với nơi khác.

- Trường hợp cán bộ, công chức đi công tác phải nghỉ lại tại các vùng nông thôn không có nhà khách, nhà nghỉ không có hoá đơn tiền ngủ, thì được thanh toán tiền ngủ theo mức khoán tối đa không quá 30.000đ/ngày/người. Mức khoán này không áp dụng đối với các cán bộ đi công tác các vùng có nhà khách, nhà nghỉ.

3/ Về thanh toán tiền vé tàu xe đi công tác:

a/ Đối tượng được thanh toán tiền vé máy bay gồm:

- Cán bộ lãnh đạo từ cấp Vụ, Cục trở lên (kể cả Văn phòng đại diện NHNN tại TP Hồ Chí Minh) thuộc NHNN Trung ương.

- Giám đốc, phó Giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố.

- Chuyên viên chính và các chức danh khác có mức lương từ hệ số 4,75 trở lên đối với NHNN Trung ương hoặc 4,47 trở lên đối với các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố.

Trường hợp cần cử cán bộ đi công tác mà không đủ tiêu chuẩn được thanh toán tiền vé máy bay nhưng phải đi gấp để giải quyết các công việc khẩn theo yêu cầu hoặc chỉ thị của lãnh đạo NHNN (Thống đốc, Phó Thống đốc đối với cán bộ ở TW hoặc của Giám đốc đối với cán bộ ở NHNN tỉnh, thành phố) thì phải được Thủ trưởng đơn vị xem xét, quyết định được thanh toán tiền vé máy bay 1 hoặc 2 chiều.

b/ Trường hợp đi công tác bằng phương tiện giao thông công cộng khác được thanh toán tiền vé tàu xe nếu có đủ vé hợp pháp.

c/ Trường hợp cán bộ, công chức tự túc phương tiện đi công tác được thanh toán tiền tàu xe theo giá cước vận tải ô tô hành khách Nhà nước tại địa phương cho số Km thực đi; Trường hợp đi công tác ở vùng núi cao, hải đảo, biên giới, vùng sâu cùng độ dài đoạn đường thì được thanh toán gấp 2 lần giá cước vận tải ô tô hành khách Nhà nước tai địa phương.

d/ Trường hợp cán bộ, công chức đi công tác bằng xe ô tô của cơ quan thì không được thanh toán tiền tàu xe.

e/ Tiền tàu xe bao gồm tiền vé tàu (kể cả tầu nằm), vé xe, cước qua phà, đò ngang cho bản thân cán bộ, công chức, lệ phí sân bay, phí qua cầu đường và cước hành lý phục vụ cho chuyến đi công tác (nếu có) mà cán bộ, công chức trực tiếp chi trả, muốn được thanh toán tiền phải có đủ vé hợp lệ, hợp pháp.

Nhận được công văn hướng dẫn này yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, phản ánh về NHNN Trung ương (Vụ Kế toán - Tài chính) để kịp thời giải quyết.

 

Trần Đình Duy

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1222/CV-KTTC3, CONG VAN 1222 1998, NGAN HANG NHA NUOC