18/07/2011 | 1454 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1167/TTg-KTN
V/v ghép đoạn tuyến kết nối đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1 vào dự án mở rộng quốc lộ 1A

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2822//BGTVT-KHĐT ngày 17 tháng 5 năm 2011) và của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (công văn số 205/UBND-VP4 ngày 24 tháng 5 năm 2011); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3838/BKHĐT-KCHTĐT ngày 16 tháng 6 năm 2011), Tài chính (công văn số 8246/BTC-ĐT ngày 23 tháng 6 năm 2011) về việc ghép Dự án đầu tư tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1 vào Dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn Đoan Vĩ - cửa Phía Bắc và đoạn cửa Phía Nam - Dốc Xây (tỉnh Ninh Bình), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý ghép Dự án đầu tư tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1 vào Dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn Đoan Vĩ - cửa Phía Bắc và đoạn cửa Phía Nam - Dốc Xây (tỉnh Ninh Bình) đang được triển khai bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để kịp với tiến độ tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn nêu trên. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình, các cơ quan liên quan và chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), C22

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1167/TTG-KTN, CONG VAN 1167, THU TUONG CHINH PHU, GIAO THONG - VAN TAI