02/11/2010 | 2768 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 114/BXD-KTQH
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 37/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tasco

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 525/TASCO-QLDA ngày 07/10/2010 của Công ty Cổ phần Tasco về việc xin ý kiến hướng dẫn thực hiện công tác lập quy hoạch chi tiết theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị (Nghị định 37), Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Luật Quy hoạch đô thị, Nghị định 37 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị có hiệu lực từ ngày 25/5/2010 đã quy định rõ các trường hợp thực hiện cấp giấy phép quy hoạch tại Điều 36; trình tự cấp giấy phép quy hoạch tại Điều 37; hồ sơ đề nghị cấp và nội dung giấy phép quy hoạch tại Điều 38 và Điều 39; thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch tại Điều 40. Mẫu đơn đề nghị và mẫu giấy phép quy hoạch được ban hành kèm theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP.

Đề nghị Công ty liên hệ với Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội để tiến hành xin cấp giấy phép quy hoạch đối với trường hợp dự án đầu tư cụ thể của Công ty theo quy định tại Nghị định 37/2010/NĐ-CP .

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ KTQH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KTQH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vương Anh Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 114/BXD-KTQH, CONG VAN 114 2010, BO XAY DUNG, HUONG DAN, LAP QUY HOACH CHI TIET, XAY DUNG - DO THI